Tagatis

Turismiseadusega on ette nähtud nii tagatise üldine nõue kui ka selle minimaalsed kohustuslikud määrad olenevalt reisiettevõtja tegevusaladest.

Tagatise üldise nõude kohaselt peab reisikorraldaja ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtja tagatis vastama järgmistele nõuetele:

  1. reisikorraldaja tagatis peab olema kogu tema tegevuse igal ajahetkel piisav, et vajaduse korral oleks võimalik selle arvelt kõik reisijad reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta tuua ja majutada eeldusel, et pakettreis sisaldab reisijavedu, ning tagastada kõikidele reisijatele nende poolt pakettreiside eest tasutud reisitasud ja tasud lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.
  2. seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtja tagatis peab olema kogu tema tegevuse igal ajahetkel piisav, et vajaduse korral oleks võimalik tagastada kõikidele reisijatele nende poolt seotud reisikorraldusteenuste eest hõlbustavale ettevõtjale tasutud reisitasud ning juhul, kui hõlbustav ettevõtja on reisijaveo eest vastutav ettevõtja, kõik reisijad reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta tuua ja majutada.

Kui pakettreis sisaldab ainult Eestis osutatavaid reisiteenuseid, siis tagatise minimaalset kohustuslikku määra kehtestatud ei ole. Ülejäänud tegevusaladel tegutsemisel on aga kehtestatud tagatise minimaalsed kohustuslikud määrad järgmiselt:

  • väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja  tellimuslendu sisaldavate pakettreiside korraldamine ❱  

vähemalt 7% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
  • väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja liinilendu sisaldavate pakettreiside korraldamine ❱  

vähemalt 3% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
  • väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside korraldamine ❱  

vähemalt 7% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot
  • Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendamine ❱ 

vähemalt 7% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
  • seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine ❱

vähemalt 3% reisiettevõtja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot

Tagatis võib olla kas garantii või kindlustuse vormis ja tagatise andjaks võib olla Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asuv kindlustusselts, krediidiasutus või finantseerimisasutus.

Tagatise kasutamise otsustab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes määrab reisijate poolt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile nõuete esitamise tähtaja, kogub reisijate nõuded ja kontrollib õigeaegselt esitatud nõuete põhjendatust ning korraldab turismiseaduse § 15 lõigetes 3 ja 4 nimetatud kohustuste täitmist ja määrab tagatise andjale tagatisest väljamaksete tegemiseks mõistliku tähtaja.

Teatud juhtudel reisikorraldajal ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustaval ettevõtjal tagatise omamise kohustus puudub, olenevalt sellest, kas reisiteenused sisaldavad reisijavedu ja kuidas toimub reisiteenuste eest tasumine.