Eesti reisiettevõtjad / kontaktpunkt

Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiviga nr 2015/2302 ette nähtud maksejõuetusevastase kaitse regulatsioon on sätestatud turismiseaduses. 

Reisikorraldaja ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtjana tegutsemine eeldab majandustegevuse registrile majandustegevusteate esitamist ja nõuetekohase tagatise omamist.

Reisivahendajal ei ole majandustegevusteate esitamise ja tagatise omamise kohustust, välja arvatud juhul, kui ta pakub ja müüb väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud reisiettevõtja koostatud pakettreise. Sellisel juhul on reisivahendaja käsitletav reisikorraldajana ning peab täitma selliseks tegevuseks ette nähtud nõuded majandustegevusteate esitamise ja nõuetekohase tagatise omamise näol.

Majandustegevusteade

Majandustegevusteade sisaldab lisaks reisiettevõtja majandustegevust puudutavatele üldistele andmetele andmeid:

  • tegevusalade kohta;

​Turismiseaduse § 6 kohaselt liigitatakse reisiettevõtja tegevusalad järgmiselt:

Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside korraldamine;

  1. väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja tellimuslendu sisaldavate pakettreiside korraldamine;
  2. väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja liinilendu sisaldavate pakettreiside korraldamine;
  3. väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside korraldamine;
  4. Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendamine;
  5. seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine.
  • tagatise ja selle andja kohta;

Turismiseaduse § 151 lg 7 sätestab, et reisiettevõtja valib ühe või mõlemad järgmistest tagatise liikidest:

  1. garantii;
  2. kindlustus.

Turismiseaduse § 151 lg 8 näeb ette, et tagatise andjaks võib olla Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asuv kindlustusselts, krediidiasutus või finantseerimisasutus.

  • pakettreisi müügiõiguse saanud reisisettevõtjate kohta.

Tagatis

Eestis kehtib individuaalne tagatissüsteem, mis tähendab, et kõik reisikorraldajad ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad on kohustatud omama tagatist, tagatise piisavust hindama ja vajaduse korral seda suurendama nii, et tagatis vastaks turismiseadusega ette nähtud nõuetele reisiettevõtja tegevuse igal ajahetkel.

Rohkem teavet tagatise kohustuse kohta Eestis