Tervishoiuteenuste reklaam

Tervishoiuteenuse reklaam on  reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 22 kohaselt keelatud. Tervishoiuteenust ja tervishoiuteenuse osutajat käsitatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses ning kunstlikku viljastamist käsitatakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse tähenduses. Tervishoiuteenuse reklaamile on sätestatud aga teatavaid erisusi st, et teatud juhtudel ei ole tegemist tervishoiuteenuse reklaamiga. Tervishoiu teenuse reklaamiks ei loeta:

teavet tervishoiuteenuse osutaja nime, tööaja, tegevuskoha, eriala ja tervishoiutöötaja nime, eriala, akadeemilise kraadi ja kontaktandmete kohta ning osutatavate tervishoiuteenuste loetelu;

tervishoiuteenuse osutaja poolt oma töö tutvustamist ajakirjanduses;

doonorite leidmiseks vajalike abinõude rakendamist.

Kuna tervishoiuteenuse reklaami üle teostavad järelevalvet nii Tarbijakaitseamet kui Terviseamet, siis on konkreetsete küsimuste korral mõttekas pöörduda mõlema asutuse poole korraga.