Pürotehnilise toote reklaam

Tehniliselt keeruka, ohtlikke aineid sisaldava ning kasutamisel erioskust nõudva kauba ja teenuse reklaami nõuded on sätestatud reklaamiseaduse (RekS) §-s 7 ja lõhkematerjali ning pürotehnilise toote reklaami nõuded RekS §-s 20.

Lõhkematerjali ja erialateadmistega isikule käitlemiseks lubatud pürotehnilise toote reklaam on keelatud. Erandina võib reklaamida müügikohas, erialasel näitusel, messil ning erialases trükises.

Alates 4. juulist 2017 on muutunud nõuded pürotehnilise reklaami sisule.

Pürotehnilise toote reklaamis tuleb järgida tehniliselt keeruka, ohtlikke aineid sisaldava ning kasutamisel erioskust nõudva kauba ja teenuse reklaami nõudeid ning juhtida tähelepanu vajadusele arvestada pürotehnilise toote kasutamisel avalikus kohas käitumise nõudeid. (Kui tegemist on erialateadmistega isikule käitlemiseks lubatud pürotehnilise toote reklaamiga, siis ei ole vajalik juhtida reklaamis tähelepanu avalikus kohas käitumise nõuetele.)

Pürotehnilise toote reklaam peab: 

  • sisaldama üleskutset lugeda kasutusjuhendit ja vajaduse korral konsulteerida spetsialistiga;
  • juhtima tähelepanu vajadusele arvestada pürotehnilise toote kasutamisel avalikus kohas käitumise nõudeid.

Tehniliselt keeruka, ohtlike ainete kasutamisega seotud või kasutamisel erioskust nõudva teenuse reklaam peab sisaldama teavet teenuse ohtlikkuse kohta. Ohtlikku teenust käsitatakse tarbijakaitseseaduse tähenduses.

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud kauba või teenuse reklaam peab sisaldama sellekohast teavet.

Seadus ei näe ette reklaamile lisatava kohustusliku teabe sõnastust. Oluline on jälgida, et kohustuslik teave oleks esitatud selgesti eristatavalt ning loetava kirjasuuruse/jälgitava kõnekiirusega ja täidaks seaduse eesmärki – anda tarbijale edasi oluline informatsioon. Enne pürotehnilise toote kasutamist on vajalik lugeda kasutusjuhendit, vajadusel konsulteerida spetsialistiga ning järgida toote kasutamisel avalikus kohas käitumise nõudeid. Samuti on tarbijale oluline teada, kui pürotehniline toode on mõeldud üksnes professionaalseks kasutamiseks.

Avalikus kohas käitumise nõuded on sätestatud korrakaitseseaduse §-des 55 ja 56