Põhinõuded

Reklaamiseaduse § 3 sätestab reklaami põhinõuded. Kogu avalikustatav teave, mis on reklaamiseaduse tähenduses käsitletav reklaamina, peab vastama RekS §-s 3 sätestatud nõuetele.

RekS § 3 lg 1 kohaselt peab olema selgelt arusaadav, et avalikustatava teabe puhul on tegemist reklaamiga. Teavet ei tohi avalikustada muu teabe osana või mingi telesaate osana ehk nn varjatud reklaamina.

RekS § 3 lg 2 kohaselt peavad reklaamis sisalduma reklaami tellija andmed. Antud nõue on täidetud, kui reklaamis sisaldub vähemalt üks alljärgnevatest:

 • Reklaami tellija nimi
 • Reklaami tellija registreerimisel olev või registreeritud Eesti või Euroopa Ühenduse kaubamärk
 • Reklaami tellija domeeninimi

Juhul, kui ühte reklaami avalikustatakse eraldi etappidena ning esimes(t)e etap(p)i(de)na avalikustatud reklaami(de)l puudusid reklaami tellija andmed, siis peavad reklaami tellija andmed sisalduma reklaamis hiljemalt alates 15. päevast reklaami esimes(t)e etap(p)i(de) avalikustamisest arvates.

RekS § 3 lg 4 sätestab need asjaolud, milline reklaam olla ei tohi. Kindlasti ei tohi reklaam minna vastuollu heade kommete ja tavadega ega muude elementaarsete ühiskondlikest väärtushinnangutest, õigusaktidest vms tulenevate nõuetega. Näiteks ei ole aktsepteeritavad järgmise sisuga reklaamid:

 • patareide reklaam, milles kujutatakse vanade patareide prügikasti viskamist,
 • reklaamid, kus kujutatakse pildis või sõnas imikute surma,
 • reklaamid, kus seadusega lubatud teguviisi järgivaid isikuid nimetatakse „ohuks Eesti iseseisvusele“ või muul viisil halvustatakse.

Samuti ei tohi reklaamides esitada valeteavet ega jätta näiteks põhjendamatult muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus (RekS § 3 lg 4 p 11 ja p 14). Siinjuures tuleb alati arvestada, et igasuguste reklaamväidete tõelevastavuse tõendamise kohustus on vastavalt reklaami avalikustajal, tellijal või teostajal.

Reklaam ei tohi väita ega jätta muljet, et kaubal või teenusel on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele või sama liiki teenustele (RekS § 3 lg 4 p 16). Eriomadusi sisaldavate väidete/fraaside kasutamisel reklaamides  püütakse tarbijale müüa tooteid kui eriomadustega tooteid, kuigi just niisuguse kvaliteediga tooteid ongi tarbijal märgitud nimetuste korral õigus saada. Aktsepteeritavad ei ole näiteks järgmise sisuga reklaamid:

 • "100%-lise lihasisaldusega hakkliha", kuivõrd hakklihale on kehtestatud kindlad nõuded, siis peabki see olema tehtud üksnes lihast.
 • "kohukeste sisu ei sisalda grammigi hüdrogeenitud rasvu"  kuivõrd kõik kohukese nimetust kandvad tooted peavad olema valmistatud piimarasva baasil.
 • "Säilitusainevaba mahl/nektar", kuivõrd  neile ei ole lubatud lisada säilitusaineid.

Reklaam ei tohi viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel (RekS § 3 lg 4 p 17). Nimetatud punktiga on silmas peetud tarbija adekvaatset teavitamist kauba või teenuse kindlatest omadustest. Keeld puudutab näiteks toidukaupade ja erinevate tervisetoodete/toidulisandite reklaami, mida tarbija kaitsmise huvides ei tohi siduda haiguse või talitushäire ennetamisega, tõkestamisega, leevendamisega ega ravimisega. Meditsiiniliste näidustuste kasutamine on lubatud üldjuhul üksnes ravimite puhul. Seega ei ole aktsepteeritavad näiteks järgmise sisuga reklaamid:

 • "Teoseerum, mis kaotab armid, akne, rosaatsea", kuivõrd teoseerumi puhul pole tegemist ravimiga ravimiseaduse tähenduses vaid tavatootega.
 • "Toidulisand Promed aitab ennetada vähki, diabeeti ja kõrget vererõhku", kuivõrd tegemist pole ravimiga ravimiseaduse tähenduses vaid toidulisandiga.

Reklaaminõukoja seisukohad:

2010.a. märtsikuu istungi protokoll (teema nr 2)