Hasartmängu reklaam

Hasartmängu reklaam on sätestatud reklaamiseaduse (edaspidi RekS) §-s 292. Hasartmängu, mängukoha ja hasartmängukorraldaja reklaam (edaspidi hasartmängu reklaam) on  RekS § 292 lg 1 kohaselt keelatud, kui hasartmängukorraldajal puudub hasartmänguseaduse kohaselt nõutav korraldusluba. Mängukohas toimuvate tegevuste reklaamile kohaldatakse hasartmängu reklaami suhtes kehtestatut. Hasartmängu, sealhulgas kaubanduslikku loteriid, mängukohta ja hasartmängukorraldajat käsitatakse hasartmänguseaduse tähenduses.

Hasartmängu reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti „Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!”. Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

Määratud on teatud kohad või sündmused, kus hasartmängu reklaam on lubatud (nt hasartmängukorraldaja veebilehekülg, hasartmängu korraldamise koht, rahvusvahelisel reisijate veol kasutatava vee- ja õhusõiduki pardal jms). Samas tuleb lubatud kohtades hasartmängu reklaami avalikustamisel lähtuda sellest, et vastav teave ei sisaldaks üleskutset osaleda hasartmängus või külastada mängukohta ega teavet, mis võib jätta mulje, et hasartmängu mängimine on üldistes huvides kasulik või suurendab sotsiaalset edukust.

Määratud on ka kohad, kus teatud reklaamid on keelatud (nt osavusmängu ja loterii reklaam on keelatud koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende vahetus läheduses, lastele suunatud veebilehel, peamiselt lastele suunatud tele- ja raadiosaadete eel ja ajal – vt täpsemalt RekS § 292 lg 6-8).

Hasartmängu reklaamiks ei loeta teabe avalikustamist kaubandusliku loterii kohta.

Kolmandaks võib väljaspool lubatud kohti avalikustada hasartmängukorraldaja kaubamärki. Samas tuleb sealjuures jälgida, et see vastaks seaduses sätestatud tingimustele: ei väljendaks sõnas ega kujutaks pildis hasartmängu, mängukohta ega võiduvõimalust.