Eksitav ja võrdlev reklaam

Eksitava ja võrdleva reklaami regulatsioon on sätestatud reklaamiseaduse (edaspidi RekS) §-des 4 ja 5. Vastavad sätted põhinevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi nr 2006/114/EÜ samasisulistel sätetel (edaspidi eksitava ja võrdleva reklaami direktiiv). Seega tuleb lähtuda muu hulgas Euroopa Kohtu hinnangust eksitava ja võrdleva reklaami regulatsioonidele.

Eksitava reklaami puhul on kõige olulisem teada, et isikuid mistahes viisil eksitav või tõenäoliselt eksitav reklaam on keelatud. Sealjuures tuleb täiendavalt hinnata seda, kas oma eksitavast iseloomust tulenevalt võib vastav reklaam

  1. mõjutada nende isikute majanduskäitumist, kellele see on suunatud või kelleni see jõuab või
  2. nimetatud põhjustel kahjustab või võib kahjustada reklaami tellija konkurenti.

Eksitava reklaami regulatsioon on sarnane eksitava kauplemisvõtte regulatsiooniga, mis hõlmab muu hulgas tarbijatele suunatud reklaame. Selle kohta saad täpsemalt lugeda siit

Võrdleva reklaami mõiste hõlmab väljakujunenud kohtupraktika kohaselt mis tahes võrdleva reklaami vorme: reklaam, milles otseselt või kaudselt osutatakse samal kaubaturul tegutsevale konkurendile või konkurendi pakutavale kaubale või teenusele, mis täidab samu vajadusi või on ette nähtud samaks otstarbeks kui reklaamitav kaup või teenus. Võrdluse kasutamisele reklaamis on sätestatud mitmeid erinevaid reegleid, kuid kindlasti tuleb muu hulgas järgida seda, et võrdlus põhineks võrreldava kauba või teenuse ühel või mitmel asjakohasel, olulisel ja tõendataval tunnusel ning ei oleks eksitav.

Juhend(id): (lisamisel)

Reklaaminõukoja seisukohad:

  • 2010. a märtsikuu istungi protokoll (teema nr 4)
  • 2013. a aprillikuu istungi protokoll (teema nr 3)

Pressiteated/teavitused:

  • Mobiilsideoperaatorite reklaamidesse tuleks suhtuda targalt