Alkoholi reklaam

01.06.2018 jõustusid reklaamiseaduses muudatused alkoholi reklaami nõuetele, mille peamine eesmärk on  vähendada alkoholireklaamide atraktiivsust ning reklaamide võimet kujundada sotsiaalseid norme ja mõjutada alaealisi, kinnistada arusaamist, et alkoholitarbimine on möödapääsmatu ja seostada alkoholitarbimist erinevate olukordade ja tegevustega, tekitada alkoholitarbimise suhtes positiivseid ootusi ja jätta muljet, et negatiivsed tagajärjed puuduvad.

Alkoholi  reklaami regulatsioon on sätestatud reklaamiseaduse (edaspidi RekS) §-s 28.
Võrdlustabel alates 01.06.2018 jõustunud alkoholi reklaami regulatsiooni ja sellele eelnenud regulatsiooni vahel on leitav siit (283.86 KB, PDF).

Alkoholi reklaam võib sisaldada üksnes toote nime, liiki, tootja nime, kaubamärki, päritolumaad, geograafilist piirkonda, etanoolisisaldust mahuprotsentides, müügipakendi kujutist, omadusi (värvus, aroom, maitse), serveeringut. Nimetatud loetelu on ammendav. Muud elemendid, mis loetelus ei esine, alkoholi reklaamis sisalduda ei tohi. Alkoholi reklaamis lubatud elemente peab käsitama koosmõjus RekS § 28 lõikega 3.

Alkoholi reklaamis sisalduv teave peab olema esitatud tootekeskselt ja neutraalselt. Lisaks on määratud nõuded alkoholi reklaami helilisele ja visuaalselt kujundusele: alkoholi reklaam ei tohi sisaldada elusolendit, tema pilti ega kujutist mis tahes viisil, välja arvatud isiku häält; sisaldada eluta asja animeeritud kujutist; kujutada alkoholi serveerimist; seostada alkoholi tähtpäeva, sündmuse, tegevuse või aastaajaga; kutsuda üles alkoholi ostma või tarbima; jätta muul moel muljet, et alkohol on loomulik osa elust ja alkoholil on positiivne mõju; seostada alkoholi sõidukijuhtumisega; rõhutada suurt etanoolisisaldust kui alkoholi positiivset omadust; matkida üldtuntud isiku või tegelase, samuti peamiselt lastele suunatud filmi, televisiooni-, muusika- ja meelelahutussaate või ürituse kaudu tuntud isiku või tegelase häält.

Alkoholi reklaami sisu võib olla vaid informatiivne. Alkoholi reklaamis ei ole lubatud lugude jutustamine ning alkoholi atraktiivseks muutmine. Alkoholi reklaamis sisalduv teave peab olema vaba igasugusest positiivsest kuvandist.

Alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.” Hoiatava teksti esitamiseks valitakse selline kirja tüüp, suurus ja värvus, mis muudab selle tavalise tähelepanu juures märgatavaks, arusaadavaks ning muust teabest selgelt eristatavaks. Trükireklaamis esitatakse tervisehoiatus valgel taustal musta värvi tekstina ning hoiatuse pindala koos taustaga peab moodustama vähemalt 20 protsenti reklaami kogupinnast. Hoiatust ei tule lisada alkoholi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi eksponeerimisel alkoholi müügikohas (näiteks kaubamärk „Saku originaal“  baaris kasutataval õlleklaasil).

Määratud on loetelu kohtadest, kus alkoholi reklaam on keelatud: koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noortekeskuse, noorteühingu, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, välja arvatud õppe- ja kasvatustöövälisel ajal, millal seal toimub üritus täisealistele; sportimiseks ettenähtud ehitises, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas; tervishoiu- ja hoolekandeasutuse ehitises; Kaitseväe, Kaitseliidu ja politsei ehitises; kinnipidamisasutuse ehitises; kino, muuseumi ja etendusasutuse ehitises, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas; trükises, mis on suunatud peamiselt lastele, ja trükise leheküljel, kus avaldatakse peamiselt lastele suunatud teavet; peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise kohas ja ajal ning sellise ürituse pääsmel; peamiselt lastele vaba aja veetmiseks ettenähtud kohas; tele- ja raadioprogrammis kella 7.00-st kuni 22.00-ni; jaekaubanduses müügiks pakutaval või teeninduses laenutataval videokassetil, DVD-l, laserplaadil või mõnel muul andmekandjal ja selle pakendil; ajalehe ja ajakirja ning nende lisaväljaannete esi- ja tagaküljel; välireklaamina; sotsiaalmeedia võrgustikes, välja arvatud alkoholi käitleja veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol.

Välireklaami keeld hõlmab ka tänavalt nähtavaid reklaame kaupluste jm. hoonete akendelt. Samuti on välireklaamina käsitatav kaubanduskeskuse koridoris nähtav reklaam.

Alkoholi käitleja enda sotsiaalmeedia veebilehel on lubatud avalikustada RekS § 28 nõutele vastavat alkoholi reklaami.

Keelatud reklaamina käsitatakse: alkoholiga seotud eseme või trükise jagamist lastele; kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil alkoholi tasuta või tavapärasest jaemüügihinnast madalama hinnaga saamise võimalust; alkoholi ostmisel kauba või teenuse tasuta või tavapärasest jaemüügihinnast madalama hinnaga saamise võimalust; mis tahes tarbijamängu, loteriid või võistlust, mida juhises, kirjelduses, reklaamis või mujal seostatakse alkohoolse joogiga või alkohoolse joogi kaubamärgiga; alkoholi käitleja poolt sotsiaalmeedias sellise informatsiooni jagamist, mis on loodud tarbijate poolt või sisaldab üleskutset jagamiseks.

Vaata lisaks: