Reklaam

Reklaami mõiste on sätestatud reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 2 lg 1 p.-s 3.

Reklaam on igasugune teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul. Seejuures ei ole oluline, kas teave on avalikustatud tasuta või tasu eest. Samuti ei ole oluline teabe avalikustamise koht. Reklaamiga on tegemist nii siis, kui teave on avalikustatud näiteks ajalehes, telekanalis, raadioprogrammis kui ka siis, kui teave on avalikustatud facebookis, Internetis, otsepostitusena vms. Oluline on teabe avalikustamise eesmärk.

Reklaamiga on tegemist juhul, kui teave on avalikustatud vähemalt ühel alljärgneval eesmärgil:

  • Teenuse osutamise suurendamise eesmärk
  • Kauba müügi suurendamise eesmärk
  • Ürituse edendamise eesmärk
  • Isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärk

Toodud eesmärkidest tuleneb, et ka kõik nn sotsiaalkampaaniad (nt „kumm on seks“; „traksid peale“; „joome poole vähem“ jms) on käsitletavad reklaamina. Ühtlasi on vähemalt üldjuhul reklaamina käsitletav ka kaubamärgi vahendusel edastatav teave. Juhul, kui tegemist on reklaamiga, tuleb järgida kõiki reklaamiseaduses sätestatud nõudeid, piiranguid ja keelde.

Reklaami mõiste puhul tuleb vaadata ka RekS § 2 lg-d 2, kus on sätestatud need juhtumid, millal ei ole tegemist reklaamiga. Reklaam ei ole ettevõtja tegevuskohas seal müüdava kauba/teenuse kohta antav kaubanduslik teave ega ettevõtja tegevuskoha tähistamiseks kasutatav järgmine teave: ettevõtja nimi, liik, isiku nimi, lahtioleku aeg, kaubamärk, domeeninimi. Viimati loetletud teavet võib avalikustada nii ehitisel kui ka väljaspool ehitist, kuid mõlemal juhul peab tegemist olema ettevõtja vahetu majandus- ja kutsetegevuse kohaga. Eelnevast tulenevalt ei ole üldjuhul käsitletav reklaamima ka veebilehekülgedel, mille kaudu saab seal eksponeeritavaid kaupu/teenuseid tellida, nende kaupade/teenuste kohta antav teave. Siinkohal tuleb aga silmas pidada, et kõik vastaval veebileheküljel olevad bännerid, reklaamlaused jms tavapärasest neutraalsest teabest üleminev on siiski käsitletav reklaamina. Reklaamina ei ole käsitletav ka majandus- ja kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistus isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime või tegevusalaga. Samuti ei ole reklaam märgistus kauba müügipakendil ega sponsorteade.

Välireklaami mõiste on sätestatud reklaamseaduse (edaspidi RekS) § 2 lg 1 p.-s 8. Välireklaam on reklaam, mis asub avalikus kohas või mis on avalikust kohast jälgitav. Avaliku koha mõiste on sätestatud RekS § 2 lg 1 p.-s 1. Kokkuvõtvalt on avalik koht üldkasutatav territoorium, ehitis või selle osa. Seega on välireklaamina käsitletav näiteks kaupluse vaateaknale paigutatud reklaam, sõidukile paigutatud reklaam, ühistransporti paigutatud reklaam, kaubanduskeskuste vahekoridoris olev või sealt jälgitav reklaam etc. Näiteks on välireklaami mõiste oluline alkoholi reklaamimisel, kuivõrd RekS § 28 lg 7 p 13 kohaselt on keelatud alkoholi reklaam välireklaamina.

Kohtuotsused:

  • Tallinna Ringkonnakohtu 22.03.2012 otsus nr 3-11-377
  • Riigikohtu 28.09.2004 otsus nr 3-1-1-82-04
  • Riigikohtu 28.03.2012 otsus nr 3-1-1-21-12

Reklaaminõukoja seisukohad:

  • 2013. a aprillikuu istungi protokoll (teema nr 3)
  • 2010.a. märtsikuu istungi protokoll (teema nr 1)