Sideteenused

Sideteenus on näiteks kõne-, SMS- ja internetiteenus, aga ka kaabellevi- ja SAT-TV teenus, mida osutab sideettevõtja.

Kuigi iga sellise teenuse osutamise ja kasutamise puhul kehtivad erinevad nõuded ja põhimõtted, peaksid teadma sideteenuste üldisi reegleid.

Võta endale aega, et tutvuda lepingutingimustega, sh liitumislepingu juurde kuuluvate paketitingimuste, lepingu üldtingimuste, hinnakirjade jm lepingu lisadega.

Sideettevõtja võib teatud juhtudel ühepoolselt lepingutingimusi muuta, kuid ta peab Sulle sellest lepingus kokkulepitud viisil ette teatama vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist. Teates peab olema muuhulgas selgitus selle kohta, et Sul on õigus muudatustega mittenõustumisel leping üles öelda. Tea, et sellisel juhul ei ole teenusepakkujal õigus Sinult leppetrahvi küsida.

Sideettevõtja võib sideteenuse osutamist piirata üksnes juhul, kui:

 • hilined  osutatud teenuse eest tasumisega üle 14 päeva või ületad Sulle kehtestatud krediidilimiiti;
 • oled sidevõrguga ühendanud mitte töökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme;
 • häirid terminalseadme kasutamisega sidevõrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid;
 • sideteenuse osutamise piiramine on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;
 • rikud oluliselt sideteenuse lepingu tingimusi või
 • piirang tuleneb seadusest.

 

Tea, et teenuse piiramise ja lepingu lõpetamisega seotud tingimused on tavaliselt fikseeritud teenusepakkuja kehtestatud üldtingimustes, mille järgi pead ka tegutsema.

 

  Siiski peab ettevõte Sind sobival viisil teavitama teenuse piiramise kavatsusest, tuues ühtlasi välja piirangu aja ja põhjused.

  Sideettevõtja ei tohi piirata sideteenuse osutamist, kui oled sideteenuse tasu suuruse vaidlustanud ennemaksetähtpäeva saabumist ning tasunud osutatud sideteenuse eest õigeaegselt osas, milles Sa tasu ei vaidlustanud.

  Sideettevõtja peab taastama sideteenuse osutamise endises mahus kahe tööpäeva jooksul pärast piiramise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamist.

  Sul on õigus nõuda sideteenuse osutamise piiramist enda soovitud mahus. Piiramise all on mõeldud näiteks telefonis internetiteenuse osutamise piiramist. Sideettevõtja peab teenuse osutamist Sinu soovitud mahus piirama ühe tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist. Kui nimetatud teenus on tasuline, peab ettevõte Sind enne piirangu rakendamist sellest teavitama, jättes ühtlasi Sulle võimaluse vähemalt ühe tööpäeva jooksul sellest teenusest loobuda.

  Sul on õigus sideteenuse leping igal ajal üles öelda. Selleks pead Sa ettevõttele esitama nõuetekohase avalduse. Lepingu ülesütlemine jõustub järgmisel tööpäeval pärast avalduse kättesaamist, kui Sa pole teates märkinud mõnda hilisemat kuupäeva. Siiski pead arvestama, et tähtajaliste lepingute puhul võib lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega kaasneda leppetrahv.

  Sideettevõtjal on õigus leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui ettevõte on Sinu teenusekasutamist juba piiranud ja Sa pole ühe kuu jooksul piirangu aluseks olnud asjaolu likvideerinud.