Sa oled siin

Reklaam

Reklaam on teave toodete, teenuste või ideede kohta. Selle eesmärk on suurendada kauba müüki või teenuse osutamist, mõjutades tarbijaid just seda kaupa või teenust ostma. Reklaami kohta peaksid tarbijana teadma järgmist.

Reklaami põhinõuete järgi peab reklaam tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest. Selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, et mõistad, et  tegemist on reklaamiga.

Reklaamist peab Sulle selguma reklaami tellija nimi, kaubamärk või domeeninimi. Juhul kui  reklaam avalikustatakse etapiviisiliselt, siis peab eeltoodu reklaamis sisalduma 15. päevast reklaami esimese etapi avalikustamisest arvates.

 

Reklaam ei tohi muu hulgas:

 • olla vastuolus heade kommete ja tavadega;
 • kutsuda Sind üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme;
 • kutsuda üles Sinu tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele;
 • tugineda Sinu ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;
 • esitada valeteavet;
 • väita ega jätta muljet, et kaubal või teenusel on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele või sama liiki teenustele.

Eksitav reklaam on keelatud. Eksitavaks loetakse reklaami eelkõige siis, kui see annab Sulle eksitavat teavet kauba või teenuse:

 • kättesaadavuse, koguse, koostise, kasutamiskõlblikkuse, lisatarvikute olemasolu, tehniliste andmete, kasutamise ja hoidmisega seotud riskide, valmistamise, varumise või osutamise viisi ja aja, tootmispaiga või päritolumaa kohta;
 • kasutusotstarbe ja kasutamisest saadava tulu kohta;
 • hinna ja tasumistingimuste kohta;
 • vahetamise, tagastamise, remondi, hoolduse ja garantii tingimuste kohta;
 • kauba tootja või teenuse osutaja, tema tegevusala ja kvalifikatsiooni jms kohta

  Erinevate kaupade ja teenuste reklaamile kehtivad erinevad piirangud.

  Pea meeles!

  • Kui kaupleja või teenusepakkuja kasutas Sinuga tehingu tegemisel ebaausat kauplemisvõtet, ei too see iseenesest kaasa tehingu tühisust. Kui oled ebaausa kauplemisvõtte tõttu kahju kannatanud, võid oma lepinguliste õiguste kaitseks esitada hagi kohtusse või pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.
  • Teavita kindlasti kaupleja või teenusepakkuja eksitavast reklaamist tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametit, kellel on õigus kauplejat karistada.