Sa oled siin

Parkimine

Kui sõidad autoga, siis peaksid teadma, millele parkimisel tähelepanu pöörata.

Parkida saad tasuta parkimise alal, eramaal asuvas parklas või avalikul territooriumil oleval tasulise parkimise alal.

Eramaal asuva parkla või avaliku territooriumi tasulise parkimise ala sissepääsu ees peab olema nähtav ja selgesti loetav infotahvel, kust saad lugeda, millist tüüpi parklaga on tegu.

Eramaal parkimise puhul on oluline teada, et eramaal asuvasse parklasse sisse sõites nõustud parkla omaniku kehtestatud tingimustega ehk võtad vastu pakkumise lepingu sõlmimiseks.

Kui rikud eramaal asuva parkla kasutustingimusi, on parkla omanikul õigus nõuda Sinult leppetrahvi, juhul kui selline tingimus on kirjas parkla sissepääsu ees oleval infotahvlil. Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud summa.

Avaliku territooriumi tasulise parkimise ala parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused kehtestab selle kohaliku omavalitsuse volikogu, kelle haldusterritooriumile parkimisala jääb.

Eramaal kehtestab parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused parkimist korraldav ettevõte.

Juhised mootorsõiduki parkimiseks

  • Tee parklasse sissesõidul kindlaks, kas tegemist on tasuta parkimise ala, eramaal asuva parkla või avalikul territooriumil asuva tasulise parkimise alaga.
  • Selgita välja, kas ja kui pika ajavahemiku jooksul on parklas lubatud sõidukit tasuta parkida.
  • Kui Sul on autos parkimiskell, siis pane sellel paika parkimise algusaeg. Kui Sul parkimiskella ei ole, siis fikseeri parkimise algusaeg kirjaliku teatega.
  • Aseta parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusajaga auto esiklaasile või armatuurlauale selliselt, et parkimiskella näit või teate sisu oleks väljaspool sõidukit hästi nähtav.
  • Tea, et parkimistasu maksmist tõendab paberkandjal või elektrooniline parkimisluba või parkimisautomaadi pilet või nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet või  mobiilsideoperaatori kinnitus Sinu mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta konkreetses tasulises parkimispiirkonnas.

 Kui Sul tekib parklaomanikuga vaidlus, siis

  • esita avaldus tarbijavaidluste komisjonile, kui oled kasutanud eramaal asuvat parklat;
  • esita vaie kohalikule omavalitsusele või kaebus kohtule, kui parkisid avalikul territooriumil oleval tasulise parkimise alal.
 

Teenustest ja teenuse lepingutest »
tagasi teemalehele