Sa oled siin

Kodu

 

Kodu ostmine

Kui plaanid eluaset osta, mõtle esmalt läbi, millised on Sinu vajadused ja rahalised võimalused. Sobiva eluaseme leidmiseks on lihtsaim kasutada erinevate kinnisvaraportaalide abi.

Kui soovid osta korterit, siis uuri:

 • kas müüja on selle korteri omanik ja milline on ostetava korteri omandivorm;
 • kas majas on korteriühistu (sealt saad küsida, kas ostetaval korteril on võlgnevusi);
 • kontrolli, ega korteris ei ole üürnikku või sundüürnikku;
 • kui suured on kommunaalmaksud.

Kui oled oma kodu leidnud ja soovid ostu rahastada eluasemelaenuga, siis tee kindlasti eeltööd ja võta laenupakkumised mitmest pangast.

Eluaseme ostmisel pead sõlmima müüjaga notari juures ostu-müügilepingu (seda nii laenuga kui ka laenuta kodu ostmisel). Notar valmistab lepingu ette, kontrollides seejuures tehingu tõestamiseks vajalikke andmeid. Notar esitab kinnistusregistrile omandi ülemineku kande tegemiseks avalduse ja vajalikud dokumendid. Pärast kande tegemist kinnistusraamatus saad kinnisasja omanikuks.

Enne lepingu sõlmimist pead müüjaga kokku leppima, kes maksab notaritasu ning millal ja millistes osades tasud ostusumma. Paika tuleb panna ka eluaseme üleandmistähtaeg.

Kui Sa koduostuks pangalaenu ei vaja, oleks ostu-müügitehingu sõlmimisel hea kasutada notari deposiiti. Ostjana kannad kokku lepitud summa hiljemalt lepingu sõlmimise päevaks notari deposiitkontole ning notar kannab raha müüja arvele kolme tööpäeva jooksul pärast tehingu toimumist.

Pea meeles!

 • Ära kanna raha enne tehingu toimumist müüja arvele. Nii kaitsed end võimaliku tehingu ärajäämise puhul rahast ilmajäämise eest.

Kodu üürimine 

Sobiva üüripinna leidmiseks vaata kuulutusi kinnisvaraportaalides ja küsi infot ka sõpradelt-tuttavatelt.

Arvesta, et paljud kinnisvaraomanikud pakuvad oma korterit üürile kinnisvaramaakleri kaudu. Sel juhul lisandub lepingu sõlmimisel üürisummale ja tagatisrahale ka maaklerile makstav vahendustasu, mis on enamasti nagu tagatisrahagi poole kuni ühe kuu üür. Praktika üüriturul on Eestis pigem selline, et vahendustasu maksab üürilevõtja.

Jälgi, et üürileandja oleks üüritava pinna omanik või omaks omaniku volitust.

Ükskõik, kas plaanid eluaset üürida võõralt inimeselt või sõbralt-tuttavalt, peaksid igal juhul sõlmima kirjaliku üürilepingu. Üürilepingu võib sõlmida ka suuliselt, kuid vaidluste tekkimisel on sellisel juhul raske Sinu ja üürileandja vahel varem kokkulepitut tõendada.

Üürilepingus peab olema kirjas:

 • objekti kirjeldus (sh ka sisustuse täpne loetelu);
 • üürisumma ning selle tasumise kord;
 • kõrvalkulude (kommunaalmaksete) arvestamise ja tasumise kord;
 • lepingu tähtaeg ning lepingu lõpetamise, sh ennetähtaegse lõpetamise kord;
 • Sinu ja üürileandja kohustused ja õigused;
 • sisustuse (mööbel, seadmed) säilitamise ja tagastamise kohustus.

Kui üürileandja on samuti eraisik, siis pole vaja lepingut kusagil kooskõlastada ega kinnitada.

Kui Sul on sõlmitud tähtajatu üürileping, võib üürileandja üüri suurust muuta iga kuue kuu tagant, teatades sellest Sulle vähemalt 30 päeva kirjalikult ette.

Kui Sul on sõlmitud tähtajaline üürileping, võib üürileandja üüri tõsta üksnes kord aastas ja siis, kui tegemist on vähemalt kolmeaastase lepinguga ning üüri tõstmise ulatus ja arvestamise viis on lepingus täpselt näidatud.

Kui Sul tekib üürileandjaga üürilepingu üle vaidlus, siis võite mõlemad pöörduda üürikomisjoni või kohtusse. Üürikomisjoni asutab kohalik omavalitsus.

Maaklerteenuse kasutamine

Kinnisvara osta ja müüa on lihtsaim maakleri vahendusel, ka oma kinnisvara üürile andmiseks on võimalik kasutada maakleri abi.

Vali maakler, kes kuulub Eesti Kinnisvaramaaklerite Kotta ja/või omab professionaalsust tõestavat atestaati. Atesteeritud maakler on oma oskusi ja teadmisi tõestanud atesteerimiseksamil, mille läbinuna võib ta kanda kinnisvaramaakleri kutsenimetust.

Tavaliselt sisaldub maakleri komisjonitasu eluaseme müügihinnas. Eluaseme üürimisel tuleb Sul tõenäoliselt maksta maaklerile vahendustasu.

Lepingus peavad olema muu hulgas kirjas:

 • poolte andmed;
 • tööülesanne/ülesanded;
 • makstavad tasud, kulud, maksetingimused;
 • kas kokkulepe on ainuesinduslik või mitte ja ainuesinduslepingu tingimused;
 • kas alltöövõtt on lubatud;
 • kokkuleppe allkirjastamise kuupäev, kehtivusaeg ja lõpetamise tingimused.

Maakler ei tohi alustada Sinu kui potentsiaalse kliendi kinnisvara müüki enne teievahelise kokkuleppe sõlmimist. 

Kinnisvaramaakler peab Sulle kui kinnisvara ostjale või müüjale selgitama Sinu õigusi ja kohustusi ning andma Sulle õigeaegselt asjakohast teavet, mis võib mõjutada tehinguga seotud otsuseid (kinnisvara hind, tõenäolised kulud).

Ostjana pead saama maaklerilt ka kinnisvara kirjelduse, müüja omandiõigust tõendava dokumendi, katastriüksust puudutavad dokumendid, teabe kommunaalteenuste struktuuri kohta ja nende kirjelduse; esinduslepingu, mis tõendab, et kinnisvaramaakleril on tehinguga seoses õigus vastu võtta makseid õigustatud poole nimel. Maakler peab Sind teavitama ka planeeringute ja arengukavade hetkeseisust ning müüdava kinnisvara talle teada olevatest puudustest.

Müüjana pead saama maaklerilt infot turundusstrateegiate, vara väärtuse tõstmise võimaluste, kohalike seaduste rakendumise ning tehinguks vajaliku dokumentatsiooni kohta.

Lisaks peab kinnisvaramaakler 

 • pakutava kinnisvara kohapeal üle vaatama;
 • soovitama ja võimaldama Sul kui ostjal või üürilevõtjal kinnisvaraga enne tehingu sõlmimist kohapeal tutvuda;
 • abistama pooli tehingu tegemiseks vajalike dokumentide ettevalmistamisel;
 • kinnisvara näitamise Sinu kui müüja või üürileandjaga eelnevalt kokku leppima;
 • kooskõlastama eelnevalt Sinu kui müüja või üürileandjaga müümise või üürileandmise sildi või tahvli;
 • hoidma Sulle kuuluvat raha oma valduses üksnes siis, kui see on kaetud finantsgarantii või piisava kindlustusega.

Maaklerilepingu sõlmimisel

 • veendu, et Sul on kinnisvara müümiseks kindel soov.
 • veendu, et maaklerilepingu tingimused vastavad sinu ootustele (nt: müüd kinnistut tingimusel, et saad omale uue elukoha vms). Sinu ootused peavad olema kirjalikult kinnitatud lepingus. Veendu, et ka maakleriga on soovid läbi räägitud.
 • pööra tähelepanu, millised on tagajärjed, kui lõpetad lepingu ennetähtaegselt/ülesütlemisega. Kas sellele järgnevad leppetrahvid vms.
 • pööra tähelepanu asjaolule, et kas on kokku lepitud maakleri muude, lepingu täitmisega kaasnevate kulude hüvitamise kogusummas VÕS § 667 mõistes.
 • võta aega lepingu tingimuste lugemiseks ning aru saamiseks. Küsimuste korral pöördu koheselt maakleri poole, et ta saaks Su küsimustele vastata, soovitatavalt taasesitatavas vormis (e-posti teel vms).
 • veendu, et maakleritasu suuruse kokku leppimisel on saavutatud üksmeel ning mis juhtub olukorras, kui müügihinda muudetakse müügi protsessi ajal.
 • veendu, et oled pööranud tähelepanu lepingu kestvusele ning selle tagajärjele (kui tegemist on tähtajatu lepinguga, siis kas ja kuidas lepingut saab ülesse öelda ning mis alustel).
 • tea, et seadus (VÕS § 664 lg 1) sätestab maakleritasu maksmise alles peale tehingu toimumist.
 • tea, et vaidluse tekkimisel tuleb eelkõige proovida asja lahendada maaklerilepingu sõlminud isikuga ning kokkuleppe mitte saavutamisel soovitame pöörduda TKA poole.

Broneerimisleping ei ole kohustuslik osapooltele. Juhul, kui sõlmid broneerimislepingu, ei taga see ostu eesõigust, vaid tegemist on lepinguga, mille kohaselt kinnistu müük peatatakse teatud ajavahemikul ning ei pakuta kolmandatele isikutele. Kui lepingu tingimusi ei ole rikutud, siis broneerimistasu ei kuulu tavaliselt tagastamisele.

Pea meeles!

 • Vaata kindlasti, et kõik, mida maakler lubab, kajastuks ka lepingus, et Sul oleks võimalik nõuda maaklerilt kohustuste täitmist.
 • Kui kinnisvaramaakler ei lähtu standardist, ei muuda see tehingut tühiseks, kuid selline tegevus võib olla käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud ja karistatav.
 • Tarbijakaitseamet saab ebaausa kauplemisvõtte kasutamist standardi abil hinnata vaid selles osas, mis puudutab teavet, mida kinnisvaramaakler peab Sulle kui tarbijale jagama ning milliseid tavasid teenuse osutamisel järgima. Kvalifikatsiooni ja pädevuste üle amet järelevalvet teha ei saa.

Ehitus- ja remonditeenus

Kõiki remonditöid tavaliselt ise teha ei osata, rääkimata suurematest ehitustöödest, samuti võib takistuseks olla ajapuudus. Seega on lahendus ehitus- ja remonditeenused tellida, järgides järgmisi nõuandeid.

Uuri firma tausta. Ehitus- ja remonditeenuste valdkonnas on rohkem probleeme just väikefirmadega, kes küsivad küll enamasti keskmisest turuhinnast vähem raha, kuid kellel jääb tihtipeale kvaliteetse teenuse osutamiseks oskusteabest ja võimsusest puudu.

Võrdle hindu ja tingimusi. Probleemide vältimiseks võta pakkumised vähemalt kahelt firmalt ja võrdle nende tingimusi.

Sõlmi korrektne leping. Kui oled teenusepakkuja välja valinud, siis sõlmi kindlasti kirjalik leping. Jälgi, et lepingupunktid oleksid üheselt arusaadavad mõlemale poolele. Kui lepingut pole, on probleeme hiljem keeruline kui mitte võimatu lahendada, ning abi võib saada vaid kohtust.

Lepingus peaks kindlasti olema kirjas teenuse müüja nimi või nimetus, registri- või isikukood, postiaadress ja sidevahendite numbrid, tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse täitmise kuupäev, kokkulepitud tööde loetelu ja nende hind. Samuti peaks lepingus kokku leppima, mis saab juhul, kui lepingust kinni ei peeta (nt leppetrahv, viivis).

Kui tellimuse täitmine nõuab teenusepakkujast sõltumatutel asjaoludel lisakulutusi, siis on ta kohustatud tööde tellijat sellest teavitama. Kui ettevõte ei ole saanud tellijalt lisatöö tegemiseks kirjalikku nõusolekut, ei ole tal õigust nõuda lisatasu.

Ole tähelepanelik remondi- või ehitustöö tegemise ajal. Kui näed, et töö kipub venima, siis juhi sellele teenusepakkuja tähelepanu ja tuleta talle meelde tähtaega. Just seetõttu oleks mõistlik lisada lepingusse punkt leppetrahvi ja viivise kohta.

Kui töö on valmis, peaksid enne üleandmis-vastuvõtmisaktile allkirja andmist veenduma, et tehtu vastab Sinu soovidele.

Kui ehitus- või remonditöö on tehtud ebakvaliteetselt, on Sul õigus esitada teenusepakkujale pretensioon kahe aasta jooksul alates teenuse eest tasumisest.

Kehvasti tehtud töö eest saad nõuda teenuse hinna alandamist, puuduse tasuta kõrvaldamist või uue teenuse osutamist, kui see ei põhjusta teenusepakkujale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja puuduse olemust. Teenusepakkuja võib töö parandamise asemel teha lepingutingimustele vastava uue töö. Kui tegemist on olulise lepingutingimusele mittevastavusega, siis saad lepingust taganeda ja nõuda teenuse osutamise eest tasutu tagastamist.

Pretensiooni pane kirja, mida ja kellelt tellisid, millised olid tähtajad ning kas nendest peeti kinni. Võimalikult täpselt kirjelda ka puuduse olemust ning seda, kuidas ja millal see ilmnes.

Kaupleja või teenusepakkuja peab pretensioonile vastama 15 päeva jooksul. Kui ettevõte ei ole nõus Sinu avaldust positiivselt lahendama, peab ta korraldama ekspertiisi.

Kui firma ei vasta Sinu pöördumisele või Sind ei rahulda firma vastus, saad ehitus- ja remonditööde puhul tarbijakaitseametisse pöörduda, kui tegemist on teenuse osutamisega vallasasjade suhtes. Näiteks kui Sinu koju paigaldatakse Sinu tellimusel seadmeid, köögimööblit, uksi-aknaid, samuti juhul kui omandasid koos korteriostuga ka seadmed (kütteseadmed, köögitehnika vms). Tarbijakaitseameti poole saad pöörduda ehitus- ja remonditööde puhul kinnisasja suhtes kui vaidlus puudutab ehitus- või remonditöö lepingutingimustele mittevastavust, mis esinevad kahe aasta jooksul töö tarbijale üleandmise päevast.

Ehitusalaste puuduste ilmnemisel teavita ettevõtet neist hiljemalt kahe kuu jooksul alates tööde vastuvõtmisest. Juhul kui kaupleja keeldub tehtut parandamast ja Sul tuleb alustatud tööde lõpuleviimiseks leida uus firma, on otstarbekas fikseerida ehitus- või remonditööde hetkeseis sõltumatus ekspertarvamuses. . Selleks on Sul võimalik vaidlusalustele ehitus- või remonditöödele tellida ehitusekspertiis mõnelt sõltumatult ekspertiisibüroolt. Kinnisasja suhtes tehtavate ehitusalaste puuduste ilmnemisel peab tellija teatama töö lepingutingimustele mittevastavusest töövõtjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta töö lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.

Kinnisvarahooldus

Oma kinnisvara tuleb korras hoida. Kodu ja selle tehnosüsteemide (veevärk, kanalisatsioon, elektrijuhtmestik, ventilatsiooni- ja küttesüsteem, soojasõlm) korrapärane hooldamine aitab Sul vähendada ehitus- ja remonditööde kulusid.

Ehitiste ja nende tehnosüsteemide tehniline hooldus on vajalik selleks, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi. Tehnohooldus võib olla ennetav või erakorraline (avariiline).

Ennetav tehnohooldus vähendab rikete/vigade ilmnemise tõenäosust (nt vee- ja küttefiltrite, settekaevude regulaarne puhastus). Erakorralise tehnohoolduse eesmärk on likvideerida toimunud avarii ja/või selle tagajärjed.

Heakorratööd hõlmavad kinnistu korrashoidu ning hoonete välispindade ja siseruumide koristamist (nt lume ja jää koristus, libedusetõrje, hoonete akende ja katuste puhastus). 

Kui oled eramaja omanik, siis teed ilmselt paljud tööd maja korrashoidmiseks ise. Kõiki töid aga ei jõua alati ajaliselt ise teha või siis pole endal selleks vajalikku oskusteavet või vahendeid. Sel juhul tuleb palgata kinnisvarahooldaja.

Kinnisvarahooldaja on spetsialist, kes osutab või korraldab hooldusteenust, olles ise kas füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku (hooldusfirma) atesteeritud kutsetunnistusega  töötaja.

Kui plaanid osta hooldusteenust, siis arvesta alljärgnevaga.

 • Kinnisvara korrashoiu standardis on kirjas vaid eri korrashoiutööde tüüpkirjeldused. Kuna  kinnisvaraobjektid on erinevad ja sama erinevad on kinnisvaraomanike soovid oma kinnisvara hooldamisele, peaks igas kinnisvara korrashoiuks sõlmitavas kokkuleppes/lepingus olema osutatava teenuse võimalikult täpne töökirjeldus.
 • Hea oleks otsida endale oma kinnisvara korrashoiu korraldamiseks usaldusväärne ja asjatundlik konsultant.  Kinnisvara asjatundja võiks soovitavalt olla juriidiline või füüsiline isik, kellel on vähemalt kolmeaastane kinnisvaratöö kogemus, vastav  erialane haridus või pädevust tõendav dokument.

Sisustus- ja kujundusteenus

Oma kodu ilmet saad värskendada ise näiteks uue mööbli või kardinatega (vt. ka tööstuskaubad). Soovi korral saad aga appi kutsuda ka professionaalse sisekujundaja.

Enne mööblifirmaga lepingu sõlmimist veendu ettevõtte usaldusväärsuses. Selleks uuri  firma tausta internetist ja küsi sõpradelt-tuttavatelt nende võimalike kogemuste kohta. Kui selgub, et ettevõte võtab uusi tellimusi, kuigi pole lahendanud olemasolevate klientide probleeme, otsi parem alternatiivseid tellimisvõimalusi teistelt firmadelt.

Sisekujundusteenuse puhul tutvu sisekujundaja varasemate töödega ning pane paika planeeritavate tööde eelarve ja tähtajad. Kokkulepped hinna, soovitud tööde iseloomu jms suhtes fikseeri kirjalikus lepingus. Kui lepingut pole, on probleeme hiljem keeruline kui mitte võimatu lahendada, ning abi võib saada vaid kohtust.

Uuri kauplejalt või teenusepakkujalt võimalusi kauba või teenuse eest mitmes osas maksmiseks, et oma riske vähendada.

Mööbli või sisekujundusteenuse eest tasumisel võta kindlasti ostutšekk, et saaksid hiljem ostu tõendada.

Kui tellitud mööblil ilmneb puudus või see on halvasti paigaldatud või sisekujundus ei vasta Sinu soovidele, on Sul õigus esitada kauplejale või teenusepakkujale pretensioon kahe aasta jooksul alates kauba või teenuse eest tasumisest.

Puudusega toote või kehvasti tehtud töö eest saad nõuda kauba või teenuse hinna alandamist, puuduse tasuta kõrvaldamist, samast või sama kvaliteediga teisest materjalist uue asja valmistamist või töö ümbertegemist, kui see ei põhjusta teenusepakkujale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja puuduse olemust. Teenusepakkuja võib töö parandamise asemel teha lepingutingimustele vastava uue töö.

Kui tegemist on olulise lepingutingimusele mittevastavusega, siis saad lepingust taganeda ja nõuda teenuse osutamise eest tasutu tagastamist.

Pretensiooni pane kirja, mida ja kellelt tellisid, millised olid tähtajad ning kas nendest peeti kinni. Võimalikult täpselt kirjelda ka puuduse olemust ning seda, kuidas ja millal see ilmnes.

Kaupleja või teenusepakkuja peab pretensioonile vastama 15 päeva jooksul. Kui ettevõte ei ole nõus Sinu avaldust positiivselt lahendama, peab ta tõendama vastupidist.

Kui firma ei vasta Sinu pöördumisele või Sind ei rahulda firma vastus, saad abi tarbijakaitseametist.

Lisaks võib kaupleja toodetele anda ka garantii ehk müügigarantii. Garantiiga peab müüja aga pakkuma tarbijale suuremaid õigusi kui need õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooni esitamise perioodi jooksul.

Kui oled tellinud mööbli koos paigaldusega, aga selle tarnimine viibib, võid kauplejale võlaõigusseadusest tulenevalt anda täiendava mõistliku tähtaja. Juhul kui kaupleja ka uueks tähtajaks kaupa ei tarni, on tegemist lepingu olulise rikkumisega, ning võid lepingust taganeda ja nõuda sissemaksu tagastamist.

Kui firma ei täida tellimust, siis on Sul võimalik pöörduda ka kohtusse kas esitades tsiviilhagi või avalduse maksekäsu kiirmenetluseks, et kohustada ettevõtet tellimust täitma. Eelistatum on maksekäsu kiirmenetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini ehk kohtuistungita ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Üldteenused

VESI JA KANALISATSIOON

Ühisveevärgist vee võtmiseks ja heitvee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni pead sõlmima vee-ettevõtjaga liitumislepingu.

Liitumistaotlus tuleb Sul esitada sellele vee-ettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas Sinu kinnistu paikneb. Vee-ettevõtja võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdajana võtta Sinult liitumistasu, mille arvutamise metoodika kooskõlastab Konkurentsiamet.

Oma kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrashoiu eest vastutad Sina ise.

GAAS

Gaasivõrguga liitumiseks pead leppima gaasimüüjaga kokku liitumistingimused ja sõlmima gaasivõrguga liitumise ja maagaasi ostu-müügilepingu. Lepingu tingimustega saad tutvuda ja lepingut sõlmida kõigis Sinu elamispiirkonnas gaasimüügiga tegelevate firmade klienditeenindustes.

Reeglina projekteerib ja ehitab müüja vastavalt sõlmitud lepingule gaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on sulgeseade Sinu kinnistu piiril. Sina projekteerid ja ehitad oma vahenditest gaasitorustiku alates liitumispunktist ja paigaldad gaasitarvikud.

JÄÄTMEVEDU

Alla 1500 elanikuga omavalitsused ei ole kohustatud oma territooriumil jäätmeveokonkurssi korraldama. Kui Sinu elamispiirkonnas omavalitsuse korraldatud jäätmevedu ei ole, siis pead Sa valima endale ise jäätmevedaja või viima oma jäätmed prügilasse või jäätmejaama.

Üle 1500 elanikuga omavalitsused peavad korraldama oma territooriumil jäätmeveokonkursi, määrates jäätmeveo piirkonnad ja kehtestades tasu piirmäärad.

Kui Sa elad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud territooriumil, loetakse Sind jäätmeseaduse järgi automaatselt sellel territooriumil korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Seega ei pea Sa liitumiseks sõlmima prügivedajaga kirjalikku lepingut, kuid võimalike arusaamatuste vältimiseks on seda siiski soovitav teha. Kui elad kortermajas, kus on korteriühistu, siis sõlmib lepingu ühistu.

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse olmejäätmetele, milleks on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.

Jäätmeid pead koguma liigiti. Eraldi tuleb koguda vanapaber ja papp, klaas-, plast- ja metalltaara, pakendid ja olmejäätmed, suurjäätmed.

Lahjade alkohoolsete jookide, õlle ning karastusjookide pakendid saad raha vastu tagastada.

Elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade, romusõidukite ja nende osade, rehvide ja patareide ning akude jäätmed pead saama tasuta ära anda.

Vana elektroonika saad poodi anda tasuta, kui ostad samast kohast uue asemele. Pea meeles, et tasuta saad üks ühe vastu tagastada ainult sama liiki ja sama otstarbega seadme. E-poodi ei saa vana elektroonikat tagastada, kuid e-poes peab olema kirjas, kus on elektroonika kogumispunkt. 

Vanu majapidamismasinaid on Sul võimalik anda ka linna või valla jäätmete kogumispunktidesse või jäätmejaamadesse, patareisid ja akusid aga panna poodides olevatesse spetsiaalsetesse konteineritesse.

ELEKTER

Avatud elektriturul on kõigil võimalus valida ja vahetada elektrimüüjat kas või igal kuul. Et sellisel vabal turul hästi toime tulla, tuleb lepingute sõlmimisel olla tähelepanelik ja teha piisavalt eeltööd. Järgnevad näpunäited annavad ülevaate sellest, millele Sa elektriostjana mõtlema peaks.

Elektrimüüjad teevad Sulle pakkumise, arvestades Sinu eelnevat tarbimist (tarbimise mahtu ja aega). Hinnastamismudeleid on kolm: fikseeritud hinnaga, osaliselt muutuva hinnaga ja muutuva hinnaga ehk börsihinnast sõltuv pakett. Viimane pakett sarnaneb elektri pakkumisega üldteenuse korras, mille puhul ei ole elektri hind ette teada, vaid sõltub börsil iga päev toimuvatest liikumistest.

Enne elektrilepingu sõlmimist

 • küsi pakkumisi vähemalt kahelt-kolmelt firmalt ning võrdle neid, pöörates tähelepanu lepingutingimustele ja hinnale;
 • tea, et elektripakette on Sul võimalik võrrelda ka mitmes võrdlusportaalis;
 • võta aega ja tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ning küsi vajadusel täpsustavaid küsimusi;
 • tee endale selgeks, kas ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada või paketti vahetada, millal ja kuidas tuleb esitada elektrinäit ning mis juhtub siis, kui unustad näidu esitada;
 • tee endale selgeks, millal pead arve tasuma ja mis võib juhtuda siis, kui jääd maksmisega hiljaks;
 • uuri, kuidas hakkab ettevõtja Sind riketest ja plaanilistest elektrikatkestustest teavitama ning kuidas ja kellele pead Sina riketest ja elektrikatkestustest teada andma, samuti kuidas ja kellele esitada kaebust.

Kui tahad uuest kuust uut elektrilepingut, pead uue lepingu elektrimüüjaga sõlmima 21 päeva enne uue kuu algust.

Arvesta, et lepingu lõpetamisest tuleb Sul energiamüüjale teatada ette vähemalt 30 päeva. Kuna müüja vahetus saab toimuda vaid kalendrikuu vahetusel, on mõistlik lepingu lõpetamisest teada anda samuti kuu vahetusel. Näiteks, kui soovid uue elektrimüüja teenuseid kasutama hakata detsembrist, pead oma senisele elektrimüüjale lepingu lõpetamisest teada andma hiljemalt 1. novembril.

Elektrimüüjad teevad aktiivselt pakkumisi, seda ka telefoni ja interneti teel. Pea meeles, et kui sõlmid sidevahendi vahendusel lepingu, on Sul õigust sellest põhjendusi esitamata taganeda 14 päeva jooksul.

Pea meeles!

 • Kulutuste kontrolli all hoidmiseks mõtle läbi, kuidas saaksid elektrit säästa ja kas Sul oleks võimalik oma tarbimist ööpäevas ühtlasemalt jaotada. Elektri hind börsil on reeglina odavam öötundidel.
 • Kui Sa ei oska või ei soovi elektrimüüjat valida, on elekter tagatud üldteenusega, kuid Sa pead arvestama, et see ei pruugi olla kõige soodsam. Üldteenuse hinna aluseks on eelmise kuu keskmine kaalutud turuhind, millele lisatakse elektrimüüja kasumiprotsent.