Raudteerajatise kasutusluba

Raudteerajatise kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt.


Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel. Raudteerajatise kasutusloa väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Kasutusloa taotluses esitatakse need rajatise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

Amet annab kasutusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks on kuni kümme päeva.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esitab kasutusloa taotluse eelnõu vajadusel kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluse esemega ning arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada.


Kasutusloa andmisest keeldutakse või kasutusluba tunnistatakse kehtetuks ehitusseadustikus toodud juhtudel.

Kasutusloa taotluse puhul tuleb tasuda riigilõiv iga objekti eest eraldi 30 € ühe objekti kohta.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Danske Bank  EE403300333416110002  (SWIFT: FOREEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

NB! Viitenumber on muutunud: 2900082346