Raudteerajatise ehitusluba

Raudtee-ehituse ehitusloa taotlemisele ja väljastamisele, samuti raudtee-ehituse riikliku järelevalve toimingutele kohalduvad ehitusseadustiku sätted.


Ehitusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel.

Raudteerajatise ehitusloa väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

Ehitusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel, alates 01.04.2016 saavad ettevõtjad taotlusi läbi ehitisregistri ise sisestada.

Ehitusluba väljastatakse ehitusloa taotlejale.

Raudteerajatise ehitusprojekti aluseks olev detailplaneering või projekteerimistingimused kooskõlastatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga. Amet esitab ehitusloa eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega ning arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada. Amet teostab riiklikku järelevalvet raudteerajatiste üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 3.

Ehitise omanik on kohustatud:

 

  • esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta
  • taotlema ehitamise lõpetamisel õigusaktis sätestatud juhul ehitisele kasutusluba või esitama ehitise likvideerimise korral ehitise teatise

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab ehitusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Amet annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Raudteerajatise ehitusloa andmisest keeldutakse või ehitusluba tunnistatakse kehtetuks ehitusseadustikus toodud juhtudel.

Raudteerajatise ehitusloa taotluse korral tuleb tasuda riigilõivu iga objekti eest eraldi 30 € ühe objekti kohta. Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole :

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Danske Bank  EE403300333416110002  (SWIFT: FOREEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

NB! Viitenumber on muutunud: 2900082346