Raudteerajatise ehitus ja kasutusteatis

Raudteerajatise ehitusteatis


Ehitusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud raudteerajatiste puhul.

Raudteerajatise ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui Tehnilise Järelevalve Amet ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.
Kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille ehitamisest peab teavitama, siis asendab ehitusteatist ehitusluba.

Raudteerajatise kasutusteatis


Kasutusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 toodud raudteerajatiste puhul.

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui Tehnilise Järelevalve Amet ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Kasutusteatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kui kasutusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitist, mille kasutamisest peab teavitama, siis asendab kasutusteatist kasutusluba.