Toote ohutus

Toode on ohutu, kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta ümbritsevat keskkonda.

Toodete ohutuse hindamisel lähtutakse

 • Standarditest.
 • Euroopa Komisjoni soovitustest, milles antakse juhised toote ohutuse hindamiseks.
 • Konkreetse tööstusharu toote ohutuse hea tava reeglitest.
 • Teaduse ja tehnika hetkeseisust.
 • Tarbijate põhjendatud ootustest toote ohutuse suhtes. 

Lisaks on ohutuse kindlaksmääramisel olulised:

 • toote omadused, koostis, pakend, kokkupanekujuhendid, paigaldus- ja hooldusjuhendid;
 • mõju teistele toodetele, kui võib põhjendatult eeldada nende koos kasutamist;
 • toote esitlusviis, märgistus, hoiatused, kasutamise ja hävitamise juhendid ning muu teave;
 • võimalik oht toote kasutamise korral tarbijate riskirühmadele, eriti lastele ja vanuritele. Toote ohutuse väljaselgitamiseks on võimalus ka toodet testida.

Tootja/importija üldiseks kohustuseks on anda tarbijale asjakohast teavet, mille alusel tarbija saab hinnata toote võimalikke ohte ning võtta kasutusele ettevaatusabinõusid nende ohtude vältimiseks.

Abinõudeks on

 • Toote või selle pakendi märgistamine tootja nime või kaubamärgi ja kontaktandmetega viitega toote tüübi-, partii- või seerianumbrile või muule märkele, mis võimaldab toodet tuvastada.
 • Turule lastud toote pisteline katsetamine.
 • Vajaduse korral kaebuste registri pidamist ja levitajate teavitamist sellekohasest seirest.
  Kui tootja ei asu Euroopa Liidus kohaldatakse nõudeid tootja esindajale. Kui tootjal ei ole Euroopa Liidus esindajat, kohaldatakse nõudeid importijale.

Levitaja üldiseks kohustuseks on tegutseda asjakohaselt, et tagada toote vastavus nõuetele

Levitajatel ei ole lubatud teha turul kättesaadavaks toodet

 • mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei ole ohutu;
 • mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei vasta nõuetele;
 • mille mittevastavust nõuetele oleks pidanud eeldama.

Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega on leitavad siit.