Vastavusdeklaratsioon

Mida sisaldab vastavusdeklaratsioon:

 • tootja või tootja volitatud esindaja nimi ja aadress
 • surveseadme või -seadmestiku kirjeldus
 • meetodid, mida on kasutatud surveseadme nõuetele vastavuse hindamisel
 • surveseadmestiku puhul nende surveseadmete tutvustus, millest seadmestik koosneb, ning kasutatud nõuetele vastavuse hindamise meetodid
 • kontrolli läbi viinud teavitatud asutuse nimi ja aadress - vajaduse korral
 • viide tüübihindamise sertifikaadile, projektihindamise sertifikaadile või nõuetele vastavuse sertifikaadile - vajaduse korral
 • tootja kvaliteedisüsteemi kontrolliva teavitatud asutuse nimi ja aadress - vajaduse korral
 • viide kasutatud ühtlustatud standarditele - vajaduse korral
 • muud kasutatud tehnilised normid - vajaduse korral
 • viited muudele kohaldatud määrustikele (direktiividele) - vajaduse korral
 • tootja või tootja volitatud esindaja allkirjaõigusliku isiku andmed


Hea inseneritava kohaselt valmistatud surveseadmetel ja -seadmestikel ei tohi olla vastavusmärgistust ning nende kohta ei koostata vastavusdeklaratsiooni, kuid neil peavad olema märgistused, mille järgi saab identifitseerida tootja või tootja volitatud esindaja.Lisaks peavad selliste surveseadmetega kaasas olema piisavad kasutusjuhendid.
 

Turujärelevalve:


Tehnilise Järelevalve Amet teeb riiklikku järelevalvet turule lastud surveseadmete nõuetele vastavuse üle ning võib piirata vastavusmärgistusega surveseadmete turustamist ja kasutusele võtmist, kui:

 • kavandatud eesmärgil kasutatav vastavusmärgistusega surveseade võib ohustada inimest, vara või keskkonda
 • vastavusmärgistusega surveseade ei vasta nõuetele
 • vastavusmärgistus on seadmele kinnitatud alusetult
 • surveseadmele kinnitatud muu märgistus sarnaneb eksitavalt vastavusmärgistusega

Vastavusmärgistusega surveseadme või -seadmestiku turustaja peab vajadusel saama tootjalt või tootja volitatud esindajalt surveseadme EL-i nõuetele vastavust tõendava vastavusdeklaratsiooni, tehnilise dokumentatsiooni ning teavitatud asutuse välja antud vastavussertifikaadid ja tunnistused.