Periood 2014-2020

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet rakendab perioodil 2014-2020 „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna "Jätkusuutlik transport“ Ühtekuuluvusfondi meetmeid „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine“ ja „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine“ järgmiste tegevuste elluviimiseks:

- maanteelõikude rekonstruee-rimine või uuendamine;

- uute maanteelõikude ehitamine;

- lennujaama rekonstrueerimine;

- jäämurde teenuse osutamiseks vajalike sadamate rekonstruee-rimine;

- raudteelõikude rekonstruee-rimine või uuendamine;
- statsionaarsete läbivalgustus-seadmete soetamine;

- keskkonnasõbralike ja vähese CO2 heitega transpordi-süsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine, parendamine, rekonstrueerimine või ehitamine.