Periood 2004-2006

Perioodil 2004-2006 tugines Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamine Eesti Riiklikule Arengukavale (RAK), mis oli Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud arengudokument ning sisaldas toetust vajavate prioriteetsete valdkondade üksikasjalikku kirjeldust.


Mitmeaastase planeerimise vahendina hõlmas arengukava nii riiklikke, regionaalseid kui ka valdkondlikke eelisarendatavaid prioriteete, meetmeid ning eesmärke.

Transpordisektoris jagati struktuurivahenditest toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF), mis toetab majandusarengut ja uute töökohtade loomist. ERDF toetatud projektid on tänaseks lõpetatud ning käesoleval hetkel tegeletakse meetmete sulgemisega.

Lisaks struktuurifondidele jagati toetust ka Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), mille toetuse rakendamine perioodil 2004-2006 erines mõnevõrra struktuuritoetuse omast. ÜF projektide rakendamine toimub 2010. aasta lõpuni.

Euroopa Liidu abifondide administreerimise eest vastutavad Eestis järgmised asutused:

  • Makseasutus (Rahandusministeerium) taotleb Euroopa Komisjonilt toetuse kaasrahastamise vahendeid, teeb toetuse väljamakseid ning kinnitab tehtud kulutused.
  • Auditeeriv asutus (Rahandusministeerium) korraldab struktuuritoetuse administreerivate asutuste ja toetuse saajate juhtimis- ja kontrollisüsteemide ning toetuse ja kululdokumentide auditit.
  • Korraldusasutus (Rahandusministeerium) tagab arengukava eesmärkide saavutamise ning õigusaktide järgimise ja ühtsete põhimõtete rakendamise toetuse andmisel, kasutamisel ja järelevalve teostamisel.
  • Prioriteedi rakendusasutus (4. prioriteedi puhul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) vastutab prioriteedi eesmärkide saavutamise eest.
  • Meetme rakendusasutus (meetme 4.1 puhul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) vastutab meetme eesmärkide saavutamise eest.
  • Rakendusüksus (raudteede valdkonna puhul Tehnilise Järelevalve Amet) menetleb toetuse taotlusi (tunnistab vastavaks või mittevastavaks), vormistab projektidele eraldatud toetuse väljamaksete jaoks dokumente Makseasutusele edastamiseks, teostab toetuse seiret ning täidab teisi Makse- , Korraldus- ja Auditeeriva asutuse poolt delegeeritud ülesandeid.

Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi rakendamisega perioodil 2004-2006 saab täpsemalt tutvuda Euroopa Liidu struktuurifondide kodulehel: www.struktuurifondid.ee/index.php?id=13740