Struktuuritoetused transpordiprojektidele

Muudatused toetustega alates 1. aprillist


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti toetuste valdkond liitub 1. aprillil 2021 Riigi Tugiteenuste Keskusega. See tähendab, et toetustega seotud infot saab alates 1. aprillist Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. Alates 1. aprillist toetustega seotud infot TTJA kodulehel enam ei uuendata. Alates 1. maist 2021 toetustega seotud infot TTJA kodulehel enam ei kuvata.

 

Vastavalt transpordi infrastruktuuri arendamise määrusele võivad transpordisektoris toetust taotleda riigi transpordiinfrastruktuuri omav riigi äriühing või riigiasutus, avaliku raudteeinfrastruktuuri omanik, Tallinna, Tartu ja Narva linn ning Maksu-ja Tolliamet.


Projektide hindamise, valiku ning heakskiitmise viib transpordi infrastruktuuri arendamise meetmete osas läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetuse andmiseks koostab ministeerium investeeringute kava, mis sisaldab projektide eelistusnimekirja, projekti hinnangulist maksumust, toetuse maksimaalset määra ning rahastamisallikat (ÜF) ja eeldatavat rakendamise aega. Investeeringute kava alusel esitavad toetuse saajad rakendusüksusele projekti rahastamise taotlused. Toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor.