Energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded

Ökodisain on keskkonnanõuete arvestamine toote projekteerimisel või kavandamisel eesmärgiga parandada toote keskkonnatoimet toote kogu olelusringi jooksul.


Paljusid energiamõjuga tooteid saab parema disainiga märkimisväärselt täiustada, et vähendada nende keskkonnamõju ning säästa energiat, mille tulemuseks on ühtlasi majanduslik kokkuhoid ettevõtjate ja lõppkasutajate jaoks.

Toodete ökodisaini eesmärk on saavutada energiamõjuga toodete võimalike keskkonnamõjude vähendamisega keskkonnakaitse kõrge tase, mis tuleb lõpuks kasuks toodete tarbijatele ja teistele lõppkasutajatele.

Toodete suurem energia- ja ressursitõhusus aitab kaasa ka energiavarustuse kindlusele ning nõudluse vähendamisele loodusvarade järele, mis on omakorda terve majanduse ning seega säästva arengu eeldusteks.

Energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ. Direktiiv käsitleb nõudeid, mida peavad täitma rakendusmeetmetega reguleeritavad energiamõjuga tooted, et neid tohiks turule lasta ja/või kasutusele võtta.


Direktiivi alusel on kehtestatud rida Euroopa Komisjoni määrusi, mis täpsustavad konkreetsetele seadmegruppidele esitatavaid nõudeid. Ökodisaini nõuded on kehtivad näiteks televiisoritele, digiboksidele, külmkappidele, ooteseisundit omavatele seadmetele, välistoiteallikatele. Tänaseks on määrustega kinnitatud nõuded juba üle kahekümne seadmegrupile.

Nõuded töötatakse välja seadmegruppide iseärasusi arvestades. Nii näiteks seatakse televiisoritele, ooteseisundiga seadmetele ja välistoiteallikatele energiatarbimise piirmäärad, mida nad väljalülitatud ja /või ooteseisundis tarbida tohivad. Külmutusseadmetele aga kehtestatakse energiatõhususe indeksi piirväärtus sõltuvalt nende kategooriatest.