Raudteeveeremi registreerimine

Raudteeveeremi registreerimine

 

Raudteeveeremi registreerimist riikliku raudteeliiklusregistrisse reguleerib raudteeseadus ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 61 Raudteeliiklusregistri pidamise määrus.

Eesmärgiks on registreerida registris raudteeveoks vajalikud vedurid, vagunid, samuti dresiinid, teeremondimasinad ja muud liiklemiseks vajalikud masinad ja mehhanismid.

Registri volitatud töötlejaks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

 

Registrisse andmete esitamine
 

Andmete registrisse esitajaks on raudteeveeremi omanik või otsene valdaja. Raudteeveeremi omanik või valdaja peab andmed raudteeveeremi kohta esitama registrisse enne raudteeveeremi raudteeliikluses kasutama asumist, arvestades «Raudteeseadusest» tulenevaid erisusi. Raudteeveeremi andmete muutumisel esitatakse andmed kümne tööpäeva jooksul pärast nende muutumist.
Enne raudteeveeremi registreerimistaotluse esitamist peab raudteeveeremi omanik või valdaja tasuma selle raudteeliiklusregistrisse kandmise eest riigilõivu. Taotluses peab taotleja märkima andmed riigilõivu tasumise kohta.
Registreerimiseks tuleb esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised dokumendid:

 1. kirjalik taotlus;
 2. dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi omandiõiguse või otsese valduse saamise kohta;
 3. dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi tootjatehase, väljalaskeaasta ja tehniliste andmete kohta (tehniline pass või selle koopia);
 4. muud dokumendid või nende koopiad, mis tõendavad raudteeveeremi vastavust kehtivatele nõuetele;
 5. teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud kasutusloa olemasolu korral selle koopia;
 6. kaubavagunite puhul nimekiri registrisse kantavate vagunite kohta;
 7. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Raudteeliikluses on keelatud kasutada Euroopa Liidu liikmesriigis registreerimata raudteeveeremit.

Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike registreeritud raudteeveeremit võivad Eestis tegutsevad raudtee-ettevõtjad raudteeveol kasutada vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele. Registreerimata raudteeveeremiga võib liigelda üksnes järgmistel juhtudel:

 • Eesti territooriumile esmakordselt siseneva raudteeveeremi toimetamiseks piirilt sihtpunkti (kodujaama).
 • Raudteeveeremi katsetamiseks raudtee seaduse § 67 lõikes 5 sätestatud juhul Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve all.

Eestis esimest korda kasutusele võetavad raudteeveeremi tüübid ja mudelid tuleb enne registrisse kandmist kontrollida ja katsetada, et tõestada nende vastavust raudteeveeremile kehtestatud nõuetele. Kui katsetatav raudteeveeremi tüüp või mudel ei vasta kehtestatud nõuetele, on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus selle registreerimisest keelduda. Katsetamise tingimused, sealhulgas katsetamise piirkonna ja katsetamise teekonna pikkuse määrab Tehnilise Järelevalve Amet, arvestades vastava raudteeveeremi tüübi või mudeli kasutusotstarvet.

Registrile andmete esitaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Registreerimine
 

Volitatud töötleja kontrollib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile raudteeveeremi registreerimiseks esitatud andmeid, kas kõik vajalikud andmed on esitatud nõuetekohaselt.

Andmete esitajale esitatakse järelepärimine andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselt ebaõiged või esitatud ja varem registrisse kantud andmed on vastuolus või isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud andmete õigsuse. Andmete vastuolulisuse või puudulikkuse korral on andmete esitaja kohustatud esitama volitatud töötlejale õigete andmetega dokumendid. 

Volitatud töötleja väljastab omaniku või valdaja nõudmisel raudteeveeremi kohta registreerimistunnistuse.

Raudteeveeremi registreerimistunnistus väljastatakse Tehnilise Järelevalve Ametis allkirja alusel eelnevalt kokkulepitud ajal.

Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine


Andmete muutumise korral esitab raudteeveeremi omanik või otsene valdaja Tehnilise Järelevalve Ametile kirjalikult uued andmed.

Registrikande muutmise avaldusele lisatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Registris puudulike või ebaõigete andmete avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need kohe või teatab nendest andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtpäevaks. 

Volitatud töötleja on kohustatud parandama puudulikud või ebaõiged andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul õigete andmete saamise päevast arvates.

Registrist andmete väljastamine
 

Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud soovitud andmed, nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse. 

Registrist väljastatakse andmeid tasuta ning taotleja soovi kohaselt kas paberkandjal või digitaalselt. 

Registriandmete väljastamise üle peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus. 

Juurdepääsupiiranguga andmeid registrist ei väljastata.

 

 

Riigilõiv


Raudteeveeremi raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:

 1. veduri puhul 320 eurot;
 2. vaguni puhul 320 eurot;
 3. muu raudteeveeremi puhul 320 eurot.
 4. Raudteeveeremi registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
 5. Raudteeveeremi registrisse kandmisel raudteeveeremile registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900080034

 

Informatsioon 


Informatsiooni registri kohta saab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist tel 667 2050.

Samuti on võimalik pöörduda otse raudteeveeremi registreerimisega tegelevate ametnike poole kontaktandmetel: