Raudteerajatised raudteeliiklusregistris

RAUDTEERAJATISED REGISTRIS

 

Aastal 2004 asutati raudteeliiklusregister määrusega „Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“, mille alusel kanti raudteeliiklusregistrisse raudteed ja haruteed. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129102020003 on kättesaadav  „Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus“, kus kirjeldatakse millised rajatised kuuluvad registrisse kantavateks ning millist infot registrisse esitatakse ja seal talletatakse. 

Raudteerajatiste andmebaasi kantavad kohustuslikud andmed on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2019/777/EL, milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühtseid tehnilisi kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/880/EL (ELT L 139I, 27.05.2019, lk 312−355), lisas.

 

Registrisse kantavate raudteerajatiste nimekiri:

 

 • Raudtee
 • Raudteesillad
 • Raudteeviaduktid
 • Pöörmed
 • Raudteetruubid
 • Käigutunnelid
 • Raudteeülesõidukohad (sh tehnoloogiline ülesõit)
 • Raudteeülekäigukohad
 • Ooteplatvormid
 • Laadimisplatvormid (kaubaplatvormid)
 • Dispetšeritsentralisatsioonid
 • Jaamavaheblokeeringud
 • Kontaktvõrgud

NB! Siinkohal registrisse kantavate rajatiste info esitamise eest vastutab ettevõte ise. TTJA on registripidaja ning vastutab info sissekannete ja nende säilitamise eest.

Samuti väljastab TTJA juurdepääsuõigusega isikule/ettevõttele andmed registripaigaldiste kohta kirjaliku taotluse alusel. Ettevõte saab iseseisvalt tutvuda oma paigaldistega registris sisse logides ja valides ülevalt vasakult nurgast oma nime altettevõtte nime, mille paigaldistega ta soovib tutvuda (eeldusel, et tal on ettevõtte andmetele juurdepääsuõigused). 

 

 

RAUDTEERAJATISE MITTEKASUTAMINE

 

Kui raudteeliiklusregistrisse kantud raudteerajatist ei kasutata, tuleb TTJA-le esitada sellekohane teatis. Kasutusel mitteoleva raudteerajatise uuesti kasutusele võtmise korral tuleb TTJA-le  esitada sellekohane teatis koos raudteeinfrastruktuuri nõuetele vastavuse kontrollimise aruandega. Teatis võib olla vabas vormis allkirjastatud avaldus, kus tuuakse ära, rajatise kohta käiv info koos registrikoodiga. 

 

Raudteerajatise registreerimiseks, selle kohta tehtud kande muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks esitab raudteerajatise omanik või valdaja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis taotluse koos RdtS § 138 lõike 2 punktides 2–8 sätestatud andmetega. 
Andmete esitamisel palume kindlasti tähelepanu lisada, et oleks esitatud rajatise asukoha aadress, katastriüksuse number kus rajatis asub, X Y koordinaadid ja lihtsustatud skeem-plaan, mis lisatakse failina rajatise kande külge registrisse. 

www.jvis.ttja.ee on andmebaas, kuhu ettevõtte juhatuse liige ja tema poolt ettevõtte volitatud isikud saavad kõige kaasajastatumat infot ettevõtte paigaldiste, menetluste, väljastatud lubade ja muu kohta. Andmebaasis saab ka esitada iseseisvalt muudatuste taotlusi.

 

RIIGILÕIVUD

 

Riigilõivuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv 

JVIS www.jvis.ttja.ee 
 

Riigilõivuseadus §209 Ettevõte teeb JVIS-es ise TTJA teeb taotluse alusel
Uus raudteerajatis 68 eurot 80 eurot
Raudteerajatise muutmine 28 eurot 32 eurot

Riigilõivu on võimalik tasuda:

SWEDBANK
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE932200221023778606
Viitenumber: 2900080034

SEB
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE891010220034796011
Viitenumber: 2900080034

 


KEELATUD

Raudteeseadus § 142 lõige 1 „Raudteeliikluse korraldamisel on keelatud kasutada raudteeliiklusregistris registreerimata raudteerajatist.“