Raudteeliiklusregister

Riikliku raudteeliiklusregistri põhiülesandeks on arvestuse pidamine raudteede ja raudteeveeremi ning vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide kohta.


Raudteevedu on keelatud korraldada raudteeliiklusregistris registreerimata raudteel. Raudteeliikluses on keelatud kasutada Eesti või muu riigi registris registreerimata raudteeveeremit. Välisriigis registreeritud raudteeveeremit võivad Eestis tegutsevad raudtee-ettevõtjad raudteeveoteenuse osutamisel kasutada vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.

Kehtestatud nõuetele mittevastava raudteeveeremi või raudtee registreerimisest on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus keelduda.

Raudteeliiklusregistri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Riiklikus Raudteeliiklusregistris on registreeritud:

Raudtee 2141 km
Vedur 267 ühikut
Reisivagun 143 ühikut
Kaubavagun 23 019 ühikut
Eriveerem 82 ühikut
Eriotstarbeline veerem 15 ühikut
Elektrirongi vagun 1 ühikut
Diiselrongi vagun 47 ühikut
Mootorrong 38 ühikut
Vedurijuhiluba 507 ühikut