Ohtlike kemikaalide käitlemine

Kemikaalidel on oluline osa meie igapäevaelus. Kemikaale tuleb kasutada tootmises nii, et nende ohtlikest omadustest tulenev võimalik kahju oleks välistatud või minimaalne.


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb järelevalvet ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevuse üle. Kontrollime  kemikaaliseadusest tulenevate kemikaali arvestuse pidamise ja tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete ning vastutuskindlustuse nõude täitmist. Teeme koostööd nii siseriiklike järelevalveasutustega (Päästeamet, Tööinspektsioon, Terviseamet) kui ka välispartneritega.

Põhirõhk on kemikaalide käitlemise ohutusel tööstusettevõtetes, mis tuleneb suures osas Seveso II (82/96/EÜ) direktiiviga kehtestatud nõuetest. Nõuete eesmärgiks on kaitsta inimesi, vara ja keskkonda ohtlike kemikaalide käitlemisest tulenevate õnnetusriskide eest. Ohtlikeks kemikaalideks loetakse tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid, samuti põlevaid vedelikke, maagaasi, vedelgaasi jne. Ohtlike kemikaale käideldakse ning ladustatakse pea kõigis kemikaalide käitlemisega tegelevates ettevõtetes nagu põlevkivikeemiatehased, kütuseterminaalid, värvitootmine, energia tootmine, veepuhastus jne.

Suurõnnetuse ohuga ettevõtete nimekirja leiate SIIT (277.08 KB, PDF)