Nõuded tõstmise abiseadistele

Tõstmise abiseadised on seadised või osad, mis ei ole püsivalt masina külge kinnitatud ja mis asetsevad masina ja lasti vahel või on kinnitatud lasti külge, et seda haarata.


Alates 2010. aastast on tõstmise abiseadiste mõiste täienenud- tõstmise abiseadise all mõistetakse komponente või seadiseid, mis ei ole kinnitatud tõstemasina külge ja mis on lasti kinnitamiseks asetatud masina ja lasti vahele või lasti külge või mis moodustab lasti lahutamatu osa ja mis on eraldi turule lastud; ka troppe ja nende koostisosi käsitletakse tõstmise abiseadistena.

Tõstmisel kasutatavad  tropid ja tõsteketid peavad olema  töökorras ja vastama kõikidele kehtestatud nõuetele.

Enne 2010. aastat valmistatud tropid peavad vastama direktiivi 98/37/EC nõuetele.

Alates 2010. aastast valmisatud tropid peavad vastama direktiivi 2006/42/EC nõuetele.