Nõuded masinatele

Masinatele, masinate vahetatavate seadmetele, ohutusseadistele, tõstmise abiseadmetele, kettidele, trossidele ja lintidele, eemaldatavatele jõuülekandemehhanismidele, osaliselt komplekteeritud masinatele, lõbustuspargi seadmetele ning teatud ohutusseadistele kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.


Nõuded nende toodete turule laskmisele ja kasutusele võtmisele kehtestab toote nõuetele vastavuse seadus ja kasutusele võtmisele, kasutamisele ning seadmetöödele seadme ohutuse seadus.

Toote nõuetele vastavuse seaduse kohaselt võib turule lasta ja kasutusele võtta ainult ohutuid tooteid. Masinatele ja masinatega võrdsustatud seadmetele esitatavad nõuded, sh olulised ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse hindamise protseduurid, tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2006/42/EÜ ja toote nõuetele vastavuse seadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

Masina kasutusohutuse tõendamiseks peab tootja läbi viima vastavushindamise protseduuri(d), mille lõppdokumendiks on vastavusdeklaratsioon. Peale vastavusdeklaratsiooni allkirjastamist võib tootja kinnitada masinale vastavusmärgi CE. Ohutusnõuetele mittevastavate masinate müük keelatakse või kehtestatakse piiranguid, mis on vajalikud ohutuse tagamiseks.

Seadmete kasutamisel ja seadmetöödel tuleb ohutuse tagamiseks rakendada vajalikke abinõusid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja kõrvaldamiseks ning õnnetusjuhtumi korral negatiivsete tagajärgede vähendamiseks.

Potentsiaalselt suurema ohtlikkusega masinaid auditeerivad kolmandad sõltumatud osapooled. Auditikohustusliku masina auditeid võivad läbi viia ainult selleks akrediteeringut omavad inspekteerimisasutused, mis kannavad auditi tulemused tehnilise järelevalve infosüsteemi.


Seadme ohutuse seadust ei kohaldata relvale, militaartehnikale ja sellega seotud varustusele, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri valduses olevale seadmele ja transpordivahendile ( va sellele paigaldatud seade ja paikselt kasutatav seade, nagu torujuhe, köistee ja muu sarnane transpordivahend).

Seadmetele/paigaldistele, millele kehtestab nõuded ehitusseadustik, kohaldatakse täiendavalt seadme ohutuse seaduse nõudeid.

Kasulikud lingid:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Masinadirektiivi kohaldamise juhend

Teavitatud asutused

EÜ turujärelevalve info- ja teavitussüsteem ICSMS

Ohtlikest toodetest kiirteavitamise süsteem RAPEX

Majandustegevuse register

Inspecta Estonia OÜ

Tehnoaudit OÜ

Automatiseeritud väravate ohutus (PDF)

Eesti Masinatööstuse Liit

Toote vastavusmärgini (CE tähiseni) jõudmise juhised tootjatele