Pürotehnilise toote kasutamine

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut.

 

 • F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik
 • Pauguti kasutamine on keelatud, v.a. pürotehnik, kes kasutab seda majandus- või kutsetegevuses.
 • Laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ja rannikul ohuolukorrata on keelatud.


Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks:

 • avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega
 • tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega


Ilutulestiku korraldamise taotlus esitatakse valla- või linnavalitsusele või asjakohasele valla- või linnavalitsusele.

Ilutulestiku korraldamiseks tuleb koostada kavandatava ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus.

Ilutulestiku korraldaja teavitab vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:

 • F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asulas – Politsei- ja piirivalveametit ja Päästeametit
 • T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit, lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri – Lennuametit.
   

Reeglid pürotehnilise toote kasutamisel:

 • osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat õigust omavast müügikohast
 • jälgi, et pürotehnilisel tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale
 • hoia pürotehnilist toodet kuivas kohas ja väldi selle niiskeks või märjaks saamist
 • loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käitu vastavalt selles toodule
 • vali pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke
 • ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all
 • ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra, ohutu kaugus on märgitud kasutusjuhendis või tootel
 • ettevaatamatus võib põhjustada tõsise õnnetuse
 • kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste isikute ega loomade suunas
 • jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi
 • peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse
 • korraga tohib süüdata ainult ühte pürotehnilist toodet ning mitut toodet ei tohi omavahel süütamiseks ühendada
 • kui ilutulestik peale süütamist ei tööta, võib sellele läheneda peale 10 minuti möödumist
 • kui pürotehniline toode ei andnud nõutud pürotehnilist efekti, siis tagasta toode müüjale
 • pärast pürotehnilise toote kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid (sh prügi)