Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote veoluba

Veoluba on nõutav:

 • lõhkematerjali vedamiseks Eestis, va vedu tegevuskoha piires
 • lõhkematerjali Eestisse sisseveol ja Eestist väljaveol ning transiidil
 • kolmandast riigist pürotehnilise toote Eestisse sisseveol ja kolmandasse riiki Eestist väljaveol ning transiidil kolmandasse riiki 
 

 

Veoloa taotlemine

 • vedaja nimi, telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • saadetise saaja nimi, telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • lõhkematerjali või pürotehnilise toote nimetus, kogus ja ÜRO nr;
 • kui veoluba taotletakse lõhkematerjali või pürotehnilise toote sisseveoks, siis lõhkematerjali unikaalsed identifitseerimisandmed või pürotehnilise toote registreerimisnumber ja toote-, partii- või seerianumber, lõhkematerjali või pürotehnilise toote kirjeldus ja andmed CE-märgise olemasolu kohta;
 • veo toimumise viis, marsruut ja vedamise aeg kalendripäeva täpsusega, kui veo toimumise täpne aeg on teada;
 • kui asjakohane, siis saadetise ladustamise koha aadress;
 • kui lõhkematerjali või pürotehnilist toodet veetakse välja, siis sihtkohariigi luba taotluses nimetatud lõhkematerjali või pürotehnilist toodet sisse vedada, kui luba on sihtriigis nõutav, ja loa eestikeelne tõlge
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Lõhkematerjali vedu EL-s j Euroopa Majanduspiirkonnas


Lõhkematerjali veoloa taotlemise vorm (108 KB, DOC) (eestikeelne)
Lõhkematerjali veoloa taotlemise vorm (102 KB, DOC)(ingliskeelne)

Pürotehnilise toote vedu EL-s ja Euroopa Majanduspiirkonnas


Kui isik soovib pürotehnilist toodet Eestisse tuua liikmesriigist üle 20 kilogrammi, peab ta teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit veo toimumisest hiljemalt 3 tööpäeva enne veo tegelikku toimumist.

Teates märgitakse Eestisse toodava pürotehnilise toote:

 • kategooria
 • kogus
 • nimetus
 • toote registreerimisnumber
 • eeldatav toomise aeg
 • ladustamise koht