Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemine

Lõhkematerjali käitlemine on lõhkematerjali valmistamine, võõrandamine, omandamine, valdamine, hoidmine, vedu, kasutamine, hävitamine ja pürotehniliste toote valmistamine.


Lõhkematerjali valmistamine on tegevus, mille tulemusena valmib lõhkematerjal. Lõhkematerjali valmistamiseks loetakse ka lõhkematerjali vormimist, selle komponentide segamist, lõhkematerjali pakkimist ja lõhkamisvahendisse paigutamist.

Pürotehnilise toote valmistamine on tegevus, mille tulemusena valmib pürotehniline toode või mis muudab pürotehnilise toote omadusi enne selle kasutamist. Valmistamiseks ei peeta pürotehnilise toote ettevalmistamist vahetult enne selle kasutamist ilutulestiku tegemise kohas.

Pürotehnilise toote käitlemine on pürotehnilise toote võõrandamine, omandamine, valdamine, hoidmine, vedu, kasutamine ja hävitamine.

Lõhkematerjali käitleja, pürotehnilise toote tootja ja importija tagavad nende käideldava lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käibe jälgitavuse. Käibe jälgitavus tagatakse toodete identifitseerimise ja arvestuse

Lõhkeainete jaotus klassidesse ja sobivusgruppidesse on toodud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppes (ADR): https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/2070/6201/7001/osa_2_1_adr2017.pdf (PDF)