Käitlemiskoht ja hoiutingimused

Käitlemiskoht on koht, kus valmistatakse või hoitakse lõhkematerjali või pürotehnilist toodet. Käitlemiskohal peab olema käitamisluba.


Käitamisluba ei pea olema:

 • lõhkematerjali ja pürotehnilise toote transpordil nende ümberlaadimise kohas
 • lõhketöö tegemise kohas pumbatava emulsioonlõhkeaine ja lihtlõhkeaine valmistamisel
 • käitlemiskohas, kus hävitatakse või kasutatakse lõhkematerjali või pürotehnilist toodet
 • müügikohas pürotehnilise toote hoidmisel koguses, mis ei ületa 100 kilogrammi
 • oma tarbeks soetatud pürotehnilise toote hoidmisel koguses, mis ei ületa 20 kilogrammi
 • käitlemiskohas, millel on relvaseaduse kohane luba ja kus käideldakse ohtlike veoste
 • rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe kohast ohuklassi 1.3C või ohuklassi 1.4S
 • kuuluvaid tooteid koguses, mis ei ületa 50 kilogrammi;
 • käitlemiskohas, millel on kemikaaliseaduse kohane ohtliku ettevõtte või suurõnnetuse
 • ohuga ettevõtte käitamisluba, mis hõlmab lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemist

Käitamisloa taotlemine

 • käitlemiskoha aadress ja seda ümbritseva maa-ala plaan, millest nähtub käitlemiskoha ohuala ja ohualasse jäävad ehitised ning nende otstarve;
 • käitlemiskohas hoitava lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kogus allklasside ja sobivusrühmade järgi;
 • lõhkematerjali või pürotehnilise toote valmistamisel valmistatava lõhkematerjali või pürotehnilise toote nimetus, valmistamisel kasutatavate ainete nimetused ja nende omadusi kirjeldavad andmed, valmistamistehnoloogia ning maksimaalne aastane tootmismaht;
 • rakendatavad abinõud, mis tagavad, et kõrvaline isik ei pääse hoiustatava lõhkematerjali ja pürotehnilise toote juurde;
 • konteinerhoidla kirjeldus ja tehnilised andmed, kui lõhkematerjali või pürotehnilist toodet hoitakse konteinerhoidlas;
 • ehitise omaniku kirjalik nõusolek ehitise kasutamise kohta lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemiskohana, kui taotlust ei esita ehitise omanik;
 • andmed hoiustamise aja kohta, kui lõhkematerjali või pürotehnilist toodet käideldakse ajutiselt;
 • kui käitlemiskohas hoitavad ohtlike ainete kogused ületavad kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses ja kui käitlemiskohal puudub kemikaaliseaduse kohane luba, siis ka kemikaaliseaduse kohaselt nõutavad dokumendid.
 • käitamisloa taotlemisel tasutakse riigilõiv.
 • Lõhkematerjali käitlemiskohas tuleb tagada käitlemiskoha valve. Valverežiimi määrab käitlemiskoha omanik kooskõlastatult Politsei- ja Piirivalveametiga.