Üksikdirektiivid

Direktiivide loetelu ja kehtivustingimused, mille alusel on väljastatud mõõtevahendite EÜ tüübikinnitustunnistusi enne mõõtevahendite direktiivi 2004/22/EÜ jõustumist.


1. Mõõtevahendid, millel peab olema kujutatud EÜ tüübikinnitusmärk (vt II jao punkt 1.1) ning millele kohaldatakse kõiki asjakohaste EÜ üksikdirektiivide ja metroloogilise kontrolli direktiivi sätteid (vt mõõteseaduse § 7 lg 2)

1.1 Gaasiarvestid
NÕUKOGU DIREKTIIV 71/318/EMÜ, 26. juuli 1971, gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

KOMISJONI DIREKTIIV 74/331/EMÜ, 12. juuni 1974, millega kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiivi tehnika arengut arvestades

KOMISJONI DIREKTIIV 78/365/EMÜ, 31. märts 1978, millega teist korda kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 71/318/EMÜ tehnika arengut arvestades

KOMISJONI DIREKTIIV 82/623/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kolmandat korda kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 71/318/EMÜ tehnika arengut arvestades

1.2 Külmaveearvestid
NÕUKOGU DIREKTIIV 75/33/EMÜ, 17. detsember 1974, külmaveearvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (direktiiv laieneb ainult mehaanilistele arvestitele. Ei laiene muude tööpõhimõtetega veearvestitele ega kahest mehaanilisest arvestist koosnevatele kombineeritud veearvestitele)

1.3 Kuumaveearvestid
NÕUKOGU DIREKTIIV 79/830/EMÜ, 11. september 1979, kuumaveearvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (direktiiv laieneb ainult mehaanilistele arvestitele. Ei laiene muude tööpõhimõtetega veearvestitele ega soojusarvestite komplekti kuuluvatele mahumõõtemuunduritele)

1.4 Vedelikearvestid
NÕUKOGU DIREKTIIV 71/319/EMÜ, 26. juuli 1971, muude vedelike kui vee arvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (direktiivi kohaldatakse ainult mehaaniliste arvestite ja tankurite ning nende lisaseadmete suhtes. Ei laiene elektroonsetele vedelike mõõtesüsteemidele, sealhulgas kütusetankuritele)

NÕUKOGU DIREKTIIV 77/313/EMÜ, 5. aprill 1977, muude vedelike kui vee mõõtevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

KOMISJONI DIREKTIIV 82/625/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 77/313/EMÜ muude vedelike kui vee mõõtevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

NÕUKOGU DIREKTIIV 71/348/EMÜ, 12. oktoober 1971, vedelike (v.a vee) arvestite lisaseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

1.5 Elektriarvestid
(direktiive kohaldatakse induktsioonpõhimõttel töötavate otseühenduse aktiivelektrienergia arvestite suhtes. Ei laiene elektroonsetele arvestitele ega trafoühenduse ja reaktiivelektrienergia induktsioonarvestitele)

NÕUKOGU DIREKTIIV 76/891/EMÜ, 4. november 1976, elektrienergiaarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

KOMISJONI DIREKTIIV 82/621/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kohandatakse nõukogu direktiivi 76/891/EMÜ (elektrienergiaarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) tehnika arenguga

1.6 Pikkusmõõdud
NÕUKOGU DIREKTIIV 73/362/EMÜ, 19. november 1973, materiaalseid pikkusmõõte käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (direktiive kohaldatakse mõõdulintide, lood-mõõdulintide, mõõtelattide suhtes)

NÕUKOGU DIREKTIIV 78/629/EMÜ, 19. juuni 1978, millega kohandatakse materiaalseid pikkusmõõte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat direktiivi 73/362/EMÜ tehnika arengut arvestades

KOMISJONI DIREKTIIV 85/146/EMÜ, 31. jaanuar 1985, millega kohandatakse materiaalseid pikkusmõõte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 73/362/EMÜ tehnika arengut arvestades

1.7 Alkoholi areomeetrid ja alkoholomeetrid
NÕUKOGU DIREKTIIV (76/765/EMÜ), 27. juuli 1976, alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

KOMISJONI DIREKTIIV 82/624/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kohandatakse nõukogu direktiivi 76/765/EMÜ (alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) tehnika arenguga

1.8 Rehvimanomeetrid
NÕUKOGU DIREKTIIV 86/217/EMÜ, 26. mai 1986, mootorsõidukite rehvimanomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 

2. Mitteautomaatkaalud, millel peab olema kujutatud CE vastavustähis ja lisatähis M rohelisel foonil (vt II jao punkt 3) ning millele kohaldatakse kõiki mitteautomaatkaalude direktiivi sätteid (vt mõõteseaduse § 7 lg 2)

NÕUKOGU DIREKTIIV 90/384/EMÜ, 20. juuni 1990, mitteautomaatkaalusid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

NÕUKOGU DIREKTIIV 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993, direktiivide 87/404/EMÜ (lihtsurveanumad), 88/378/EMÜ (mänguasjade ohutus), 89/106/EMÜ (ehitustooted), 89/336/EMÜ (elektromagnetiline ühilduvus), 89/392/EMÜ (masinad ja seadmed), 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendid), 90/384/EMÜ (mitteautomaatkaalud), 90/385/EMÜ (aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed), 90/396/EMÜ (gaasipõletusseadmed), 91/263/EMÜ (telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed), 92/42/EMÜ (uued vedel- või gaaskütusega kuumaveekatlad) ja 73/23/EMÜ (teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed) muutmise kohta

 

II Märgised mõõtevahenditel


1. EÜ tüübikinnitustähised
EÜ tüübikinnitustähis mõõtevahenditel, mis vastavad I jao punktides 1.1 kuni 1.8 loetletud direktiivide nõuetele ülemisel real tüübikinnituse teinud EL liikmesriigi tähis ja tüübikinnituse väljastamise aasta kaks viimast numbrit (näidisel Saksamaal 1971.a tehtud tüübikinnituse tähise ülemine rida) alumisel real tüübikinnituse number

Märkus: EÜ tüübikinnitustunnistused kehtivad 10 aastat. Kontrollige tootjalt või tema volitatud esindajalt Eestis, kas pakutava mõõtevahendi tüübikinnitus ikka kehtib (kas on pikendatud, kui aastaarvu tähis on varasem kui 10 aastat tagasi). Pidage meeles, et taatlemisele kuuluva mõõtevahendi turule laskjal on kohustus omada ja esitada mõõtevahendi ostjale, taatluslaborile ja riikliku järelevalve teostajale nende soovil EÜ tüübikinnitustunnistuse koopia (Mõõteseadus § 8 lg 2).

Piiratud ulatusega EÜ tüübikinnituse tähis. Viitab lühemale tüübikinnituse kestvusele kui 10 aastat, või piiratud kasutusalale, või piiratud mõõtevahendite kogusele.

Märgis, millega tähistatakse tüübikinnitusprotseduurist vabastatud mõõtevahendeid.
Praktikas tähistatakse selle märgiga “NÕUKOGU DIREKTIIV 75/107/EMÜ, 19. detsember 1974, mõõtemahutitena kasutatavaid pakendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta” nõuetele vastavalt toodetud pudeleid ja purke.

Märgis, millega tähistatakse EÜ esmataatlusest vabastatud mõõtevahendeid.

EÜ esmataatluse tähis mõõtevahenditel, mis vastavad I jao punktides 1.1 kuni 1.8 loetletud direktiivide nõuetele. Tähis koosneb kahest märgisest:

Vasakpoolne märgis: stiliseeritud e, mille ülemises pooles EL liikmesriigi tähis, millele võib lisanduda riigi territoriaalset üksust tähistav ühe- või kahekohaline number; alumises pooles taatluslabori tunnusnumber. Parempoolne märgis: stiliseeritud kuusnurk, milles EÜ esmataatluse toimumise aasta kaks viimast numbrit.

Märkus: Kui mõõtevahendil on ainult vasakpoolne märgis, tähendab see, et esmataatlus ei ole toimunud täies ulatuses ning tuleb lõpule viia Eestis. EÜ esmataatluse vasakpoolset märgist võib olla kasutatud ka mõõtevahendi sulgemiseks. Näiteks võib see kujutis olla sulgemisplommil. Kohustuslik on selle märgise kasutamine mõõtevahendi sulgemiseks siis, kui mõõtevahend läbib kaheetapilise taatluse esimese osa. Mistahes muu kuju või muude kirjetega kleebised või plommid ei tähista EÜ esmataatlust ning sel juhul tuleb mõõtevahend esitada esmataatlusele Eestis. EÜ esmataatlus kehtib parempoolsel märgisel tähistatud aastale järgneva kalendriaasta lõpuni (direktiiv 71/316/EMÜ artikkel 8 punkt 3).

I jao punktis 2 nimetatud direktiivide nõuetele ja Mõõteseaduse § 21 ja § 22 sätetele vastavate kaalude EÜ vastavusmärgised on:

EÜ vastavusmärk, mis koosneb CE-tähisest , millele järgnevad vastavusmärgi kinnitamise aasta kaks viimast numbrit ja EÜ järelevalvet või EÜ esmataatlust teinud teavitatud asutuse number, roheline ruudukujuline kleebis millel on must trükitud M-täht: