Legaalmetroloogia

Legaalmetroloogia käsitleb õigusaktide nõuetega seotud mõõtmisi, mõõtühikuid, mõõtevahendeid ja mõõtemeetodeid. Valdkond tegeleb mõõtmistega, mida tehakse avaliku huvi, rahvatervise, avaliku ohutuse, avaliku korra, keskkonnakaitse, maksude ja koormistega maksustamise, tarbijakaitse ning ausa kaubanduse huvides.


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib mõõtevahendite turule laskmise, kasutusele võtmise ja kasutamise ning mõõtetulemuste tõendatud jälgitavuse nõude täitmist, mõõtevahendite vastavushindamisasutuste ja taatluslaborite tegevust, kohustuslike mõõtühikute kasutamist.

Üheks järelevalve objektiks on mõõtevahendid, mida kasutatakse näiteks tolli- ja aktsiisiladudes, tanklates, kauplustes, transpordis, liiklusjärelevalves, vee, elektri ja gaasi koguste mõõtmisel jm.

Kontrollime ka ettevõtjaid, kes valmistavad või impordivad kinnispakke - tooteid, mida pannakse sellisesse eelmääratletud nimikogusega pakendisse, mille täitekogust ei saa pakendit rikkumata muuta.


Kinnispakk on näiteks õlipudel, suhkrupakk, kommikarp jmt. Kui pakendil on märgis ℮, tähendab see, et pakendi täitekoguse nõuetelevastavuse tagamiseks on EL liikmesriik, kelle territooriumil pakendaja tegutseb, rakendanud asjakohaseid nõudeid ning kontrollimeetmeid. ℮ - märgisega kinnispakid on EL siseturul täitekoguse kontrollist ostjariigis vabastatud. Ka märgise puudumisel peab kinnispaki täitekogus vastama kehtestatud nõuetele.

Normdokumentide loetelu mõõtevahendite legaalmetroloogilisel ekspertiisil tüübikinnitustunnistuse taotlemisel ja taatlemisel. (22.87 KB, DOCX)

Mõõtevahendi siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlus (21.16 KB, DOCX)

Mõõtevahendi taadelduks tunnistamise taotlus (14.98 KB, DOCX)

Mõõteseaduse alusel välja antud Eesti siseriiklikud tüübikinnitustunnistused 01.01.2010-31.12.2016 (254.83 KB, PDF)

Mõõteseaduse alusel välja antud Eesti siseriiklikud tüübikinnitustunnistused aastani 2009 (201.1 KB, PDF)