Sa oled siin

Laske- ja lahingumoon

TEGEVUSLUBA LASKE- JA LAHINGUMOONA KÄITLEMISEKS
 

Sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona käitlemise tegevusluba

Sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona käitlemise nõuded on sätestatud relvaseaduses.

Tegevusluba peab olema järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

 1) sõjarelva, selle olulise osa või lõhkeainet mittesisaldava lahingumoona valmistamine;
 2) sõjarelva parandamine või ümbertegemine teenuse osutamisena;
 3) sõjarelva, laskemoona või lahingumoona vedamine;
 4) sõiduki, veesõiduki, õhusõiduki või muu toote valmistamine, millele paigaldatakse sõjarelv;
 5) laskemoona või lahingumoona hoidmise teenuse osutamine;
 6) laskemoona või lõhkeainet sisaldava lahingumoona valmistamine.

Punktides 1-4 sätestatud tegevusloa taotlus tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) ning punktides 5 ja 6 sätestatud tegevusloa taotlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA). Kui soovitakse käidelda sõjarelvi ning laske- ja lahingumoona koos, tuleb tegevusloa taotlus esitada PPA-le.

Tegevusluba sõjarelva, selle olulise osa, laske- või lahingumoona valmistamiseks annab ettevõtjale õiguse ka omavalmistatud sõjarelva või selle olulist osa müüa, vedada, hooldada ja parandada ning omavalmistatud laske- või lahingumoona müüa ja vedada.

Tegevusluba antakse kuni 5 aastaks.

Tegevusluba sõjarelva, laske- või lahingumoona käitlemiseks jõustub samal ajal relvaseaduse § 8341 lõikes 1 sätestatud käitamisloa jõustumisega.

Rohkem infot tegevusloa taotlemise kohta leiate https://www.eesti.ee/et/erinouetega-tegevusalad/relvaohutus/sojarelvade-kaeitlemise-tegevusluba/

Väljastatud tegevusload on leitavad majandustegevuse registrist https://mtr.mkm.ee/ .

KÄITAMISLUBA LASKE- JA LAHINGUMOONA KÄITLEMISEKS


Laske- või lahingumoona tohib käidelda kohas, mis sobib sel otstarbel kasutamiseks ja vastab kehtestatud nõuetele. Laske- või lahingumoona käitlemiskohal peab olema käitamisluba.

Käitamisloa taotluse laske- või lahingumoona käitlemiseks lahendab TTJA ning sõjarelvade käitlemiseks lahendab PPA. Kui soovitakse käidelda sõjarelvi ja laske- või lahingumoona koos, esitatakse taotlus TTJA-le.

Rohkem infot käitamisloa taotlemise kohta leiate relvaseaduse § 8344.

Riiklikku järelevalvet sõjarelvade, nende oluliste osade ja laskemoona käitlemise üle eraõiguslike isikute poolt teostab PPA ametnik ning riiklikku järelevalvet laskemoona ja lahingumoona käitlemise üle teostab TTJA.