Õnnetusest teavitamine

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja teavitab viivitamatult Häirekeskust kemikaali käitlemisega kaasnenud keskkonnareostusest või õnnetusest.


Häirekeskus edastab teabe õnnetusega kaasnenud keskkonnahäiringu puhul Keskkonnainspektsioonile ja ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes toimunud õnnetuse puhul TTJA-le.

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja peab õnnetuse korral tagama õnnetuse mõjupiirkonda jäävate inimeste kohese teavitamise õnnetusest ja käitumisjuhistest.

Õnnetusest teavitamiseks kasutatav varajase hoiatuse süsteem peab vastama käitisest lähtuvale ohule ning tagama õnnetuse korral kõigi ohustatud inimeste teavitamise.

Teave pärast õnnetust


Ohtliku kemikaaliga toimunud õnnetusest annab suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja 30 kalendripäeva jooksul Päästeametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja kohaliku omavalitsuse üksusele järgmist teavet:

  • õnnetuse asjaolud
  • õnnetuse põhjustamisega seotud ja õnnetuse tagajärjel vabanenud ohtlikud kemikaalid
  • kirjeldus õnnetuse mõjust inimestele, keskkonnale ja varale
  • rakendatud kaitsemeetmed ja tegutsemisjuhised õnnetuse mõju vähendamiseks
  • õnnetuse keskmise ja pikaajalise toime leevendamise meetmed
  • õnnetuse kordumise vältimise meetmed