Kontrollküsimused

 • Kas ettevõtjal on ülevaade ohtlikest käideldavatest kemikaalidest ja nende maksimaalsetest võimalikest kogustest?
 • Kas ettevõtte ohtlikkuse kategooria on õigesti määratud (määrus)?
 • Kui kemikaale käideldakse mahutis, kas sellisel juhul maksimaalsed käideldavad kogused ühtivad mahuti mahuga?
 • Kas paigaldised on tehnilise järelevalve infosüsteemis (määrus) registreeritud ja tehnilised auditid tehtud (määrus)?
 • Kas käitise aadress ja koordinaadid (leitakse Maa-ameti kaardilt) lähevad kokku?
 • Kas on koostatud lähiümbruse kirjeldus koos plaaniga (haiglad, elamud, koolid, teed, teised ohtlikud ettevõtted ja nende orienteeruvad kaugused). See on teabelehe osa (lisa).
 • Kas käitise ja selles olevate või planeeritavate paigaldiste (vedelgaas - määrus, ammooniumnitraat - määrus, lõhkematerjal ja pürotehnika - määrus) vahekaugus teistest objektidest on piisav?
 • Kas tegemist on ORME (olulise ruumilise mõjuga ehitis) objektiga (määrus)?
 • Kas planeeritav tegevus langeb kokku planeeringuga?
 • Kas Päästeamet on (üld-, detail- või eri-) planeeringu kooskõlastanud?
 • Kas KOVi on võtnud seisukoha planeerimismenetluse ja KMH (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 6 - seadus) algatamise vajalikkuse kohta?
 • Kas Päästeamet on ehitusprojekti heaks kiitnud?
 • Kas on olemas ettevõttesisene asendiplaan (ohtlike kemikaalide olulisemad käitlemiskohad ja ettevõttesse juurdepääsuteed)? See on teabelehe lisa.
 • Kas on olemas mahutipargi asendiplaan? See on teabelehe lisa.
 • Kas ettevõte omab kompleksluba või lõhkematerjaliseaduse kohast (tehas, ladu) käitamisluba (kemikaaliseadus § 134, tööstusheite seadus, lõhkematerjaliseadus §-d 29 ja 39)? Sellisel juhul puudub vajadus taotleda kemikaaliseadusest tulenevat ohtliku kemikaali käitamisluba.
 • Kas ohtliku kemikaali käitamisluba on esitatud koos kohustuslike dokumentidega (teabeleht, riskianalüüs, ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus, ohutusaruanne, hädaolukorra lahendamise plaan – määrus) ja riigilõiv tasutud (riigilõivuseadus § 217 - seadus)?
 • Kas vastutuskindlustusleping on sõlmitud ja summa piisav?