Kemikaalide käitlemine

Kemikaali tuleb käidelda inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult.


Kemikaali käitlejal peab olema vajalik teave kemikaali füüsikaliste ja keemiliste omaduste, ohtlikkuse, ohutusnõuete ja kahjutustamise kohta ning kemikaali käitlemiseks vajalikud teadmised ja oskused, kogemused ning hoiakud.

Ohtliku kemikaali käitleja kompetentsus hõlmab:

  • vastavalt käitlemisviisile käideldava kemikaali omaduste tundmist
  • ohutuskaardi, märgistuse ja muu teabe alusel kemikaali käitlemisega seonduvate ohtude ja riskide hindamise oskust
  • õnnetuse korral esmaste pääste- ja abivahendite praktilise kasutamise ja esmaabi andmise oskust
  • tööohutuse, tervise- ja keskkonnakaitseliste võtete tundmist

Kemikaali käitleja kõrvaldab käitlusest kemikaali, mille pakend või teave ei võimalda teda ohutult käidelda. Käitlusest kõrvaldatud kemikaali käideldakse edasi vastavalt jäätmeseadusele kui ohtlikku jäädet.


Eestis turuleviimiseks ettenähtud kemikaali märgistus peab olema eestikeelne.

Majandus- ja kutsetegevusega kemikaali käitlev isik peab arvestust käideldavate ohtlike kemikaalide üle ja säilitab arvestusdokumente kümme aastat. Ohtlike kemikaalide arvestus peab näitama iga kemikaali koguse liikumist ettevõttes selle soetamisest kuni töötlemise, väljastamise või kahjutustamiseni.

Kemikaali käitleja teavitab viivitamata Häirekeskust kemikaali käitlemisega kaasnenud keskkonnareostusest või muust õnnetusest. Häirekeskus edastab saadud teabe õnnetusega kaasnenud keskkonnahäiringu puhul esimesel võimalusel Keskkonnainspektsioonile. Kui õnnetus toimus ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes tuleb teavitada ka Tehnilise Järelevalve Ametile.

Ohutusnõuniku määrab ettevõtja, kelle tegevuse hulka kuulub ohtliku kauba vedu maanteed, raudteed ja siseveeteed pidi ning vedude ekspedeerimine, samuti veoga seotud ohtliku kauba pakendamine, peale- ja mahalaadimine.