Kemikaal

Kemikaal - on kemikaaliseaduse tähenduses aine või segu REACH-määruse tähenduses.

Aine – looduslik või tootmismenetluse teel saadud keemiline element või selle ühendid koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või muutmata selle koostis.

Segu – kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus.

Ohtlik kemikaal - aine või segu, mis vastab CLP-määruse I lisa osades 2-5 sätestatud füüsikaliste, tervise- või keskkonnaohtude kriteeriumitele. Kemikaal identifitseeritakse aine või segu nimetuse, EÜ loetelu numbri või Chemical Abstracts Service’i (CAS) numbriga.

Käitis - ohtlikku ettevõtet või suurõnnetuse ohuga ettevõtet käitava isiku kontrolli all olev ala, kus käideldakse ohtlikku kemikaali ühes või mitmes ehitises, sealhulgas selle juurde kuuluvad või sellega seotud infrastruktuurid ja protsessid.

Rajatis - maapinnal või maa all asuv tehniline üksus käitises, milles käideldakse ohtlikku kemikaali ja mis hõlmab kõiki rajatise tööks vajalikke seadmeid, tarindeid, torusid, masinaid, tööriistu, käitise rööbasteid, dokke, rajatist teenindavaid lossimiskaisid, maabumissildu, ladusid ja muid samalaadseid ehitisi, olenemata kas need on ujuvkonstruktsiooniga või ilma.

Ohtlik ettevõte - käitis, kus kemikaali käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas ja künniskogusest väiksemas koguses. Ohtlik ettevõte on C-kategooria ettevõte.

Suurõnnetuse ohuga ettevõte - käitis, kus kemikaali käideldakse künniskogusest suuremas koguses. Suurõnnetuse ohuga ettevõtted jagunevad ohtlikkuse suurenemise alusel B- ja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõteteks.

Suurõnnetus - ettevõtte töö kontrolli alt väljumisest tingitud ohtliku kemikaali ulatuslik leke, tulekahju või plahvatus, mis kohe või tulevikus põhjustab raskeid tagajärgi inimese elule, tervisele või keskkonnale käitise sees või väljaspool seda ning mis on seotud ühe või mitme ohtliku kemikaaliga.

Oht - ohtliku kemikaali või olukorra olemuslik omadus, mis võib põhjustada kahju inimese elule, tervisele või keskkonnale.

Risk - tagajärje ilmnemise tõenäosus teatud aja jooksul või teatud asjaolude korral.

Hoidmine - ohtliku kemikaali ladustamine kaubavaruna turvalises hoidlas või laos.

Doominoefekt - käitise või käitiste rühmade puhul võimalik suurem suurõnnetuse risk või selle raskemad tagajärjed käitiste geograafilise asukoha ja vastastikuse kauguse ning nendes paiknevate ohtlike ainete varu tõttu.