Vastutav spetsialist

Vastutav spetsialist koostab kaevandamisprojekti, korraldab ja juhib kaevandamist, teeb markšeiederimõõdistusi.


Vastutaval spetsialistil on teadmised, oskused ja kogemused. Vastutava spetsialisti kompetentsus peab võimaldama tal tunda oma tegevusvaldkonnaga seonduvaid riske, oskama neid tuvastada ja riskide realiseerumist ära hoida. Kompetentsuse eelduseks on erialase ettevalmistusega ja töökogemusega omandatud teadmised ja oskused. Vastutava spetsialisti kompetentsust tõendab asjakohane kutseseadusele vastav kutse.

Kaevandaja määrab vastutava spetsialisti kirjalikult. Ohutu ja nõuetekohase kaevandamise korraldamiseks ning juhtimiseks tuleb vajadusel määrata mitu vastutavat spetsialisti.

Vastutava spetsialisti kutsetunnistusi jagab Kutsekoda.


Info kutsesüsteemi kohta on kättesaadav Kutsekoja kodulehel aadressil: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Kutsetunnistusi väljastab Kutsekoda:

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10426848
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10426848/kutsed

Eesti Mäeselts on Kutsekoja valitud kutset omistav organ.

Lisainfo: http://www.maeselts.ee