Kohustuslik dokumentatsioon

Kaevandamisprojekt


Kaevandada võib vaid kaevandamisprojekti kohaselt. Kaevandamisprojekt peab olema koostatud sellises mahus ja nii, et selle järgi oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kaevandada.

Markšeideridokumentatsioon


Markšeiderimõõdistus on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja mõõdistamistulemuste dokumenteerimine. Markšeiderimõõdistusega tuleb tagada kaeveõõne projektikohane suunamine, tehtud tööde tulemuste mõõdistamine ja dokumenteerimine, maavara koguse määramine.

Alates 01.01.2018 arvestatakse Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk rahvakeeli Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nullist, mis oli seni kõrgussüsteemi aluseks, Eestis loobuti. Seoses sellega on soovitatav markšederitööde aruannetes esitada joonised kas mõlemas kõrgussüsteemis või ainult EH2000 kõrgusi kasutades markeerida joonistel (mäeeraldise läbilõiked) mäeeraldise piir sügavuti nii EH2000 kui ka BK77 kõrgustena.

Muudatuse aluseks on Keskkonnaministri määruse nr 64 Geodeetiline süsteem uus, 01.01.2018 jõustunud redaktsioon. Olulisemad muudatused:

  • seni oli kasutusel Balti 1977. aasta kõrgussüsteem (BK77), uueks kõrgussüsteemiks on Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem (EVRS, mis Eestis tähistatakse EH2000), mille lähtenivoo on määratletud Amsterdamis asuva Normaal Amsterdam Peel’i kaudu (peel – veemõõdulatt)
  • uue kõrgussüsteemiga kaasneb Eestis kõrgusväärtuste muutus vahemikus 15 kuni 24 cm
  • üleminekuperiood 01.01.2018-31.03.2018
  • enne 01.01.2018 alustatud tööde tulemused esitatakse Balti 1977 kõrguste süsteemi või EH2000 kõrgustena

Lisainfo Maa-ameti kodulehelt:

https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/geodeesia/euroopa-korgussusteem
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Geodeesia-kalkulaatorid-p142.html