Kaevandamise ohutusnõuded

Ohutuse tagamiseks tuleb kaevandamisel:

  • võtta kasutusele abinõud tulekahju, plahvatuse ning tervisele ohtliku keskkonna tekkimise avastamiseks, tõkestamiseks ja leviku vältimiseks
  • tagada piisavate hoiatus- ja teiste kommunikatsioonisüsteemide olemasolu, et abistamis-, evakuatsiooni- ja päästeoperatsioone saaks alustada viivitamata ja need toimuksid tõrgeteta
  • tähistada ja piirata ohutsoonid mäeeraldisel ja selle teenindusmaal
  • veega täitunud kaeveõõne läheduses töötamise korral vältida vee läbimurret
  • ära hoida või juhtida maapinna vajumist ja varisemist

Kaevanduses viibivate inimeste arvestust tuleb pidada selliselt, et kõik oleksid igal ajal tuvastatavad. Kaevanduses viibivad inimesed peavad olema varustatud vajalike kaitsevahenditega.

Allmaakaeveõõne kasutamisel muul otstarbel kui kaevandamine tuleb järgida asjakohaseid allmaakaevandamise nõudeid.