Kaevandamine

Eestis on märkimisväärsed põlevkivi, kruusa, liiva, lubjakivi, savi ja turba maardlad ning arenenud mäetööstus. Maavara kaevandamine on maavara looduslikust seisundist eemaldamise ettevalmistamiseks tehtav töö, maavara looduslikust seisundist eemaldamine ning mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piires kaevise vedu ja esmane töötlemine.


Kaevandamise valdkonna mõisted ja nõuded on alates 01.01.2017 kehtestatud Maapõueseaduses

TTJA teeb riiklikku järelevalvet kaevandamise ohutusnõuete ning kohustusliku dokumentatsiooni ja vastutava spetsialisti nõuete täitmise üle.