Nõuded paigaldamisele ja hooldamisele

Gaasitöödeks loetakse gaasiseadme või gaasipaigaldise projekteerimist, valmistamist, ehitamist, paigaldamist, demonteerimist, seadistamist, katsetamist ja remontimist, sealhulgas ka gaasianuma täitmist ja gaasi ladustamist.


Gaasitöid on lubatud teha ettevõttel, kes on registreeritud majandustegevuse registris gaasitööde teostajana ning gaasitööde eest vastutava isiku olemasolu korral ja tema pädevuse ulatuses.

Gaasiseadme omanik peab tagama, et gaasitöid teeb ettevõtja, kellel on vastav registreering ning gaasiseadme hooldust tehakse tootja poolt ettenähtud sagedusega.

Gaasikütteseadme suitsulõõri tuleb puhastada mitte harvem kui üks kord aastas. Suitsulõõre tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija, kes väljastab omanikule kütteseadme puhastamise akti, millele märgitakse tehtud tööd, leitud puudused ja vajadusel ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.