Gaasiseadmed ja -paigaldised

Gaasiseade on gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatav seade või nende süsteem, sealhulgas küttegaasidest maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi anum, torustik, terminal, täitejaam, tankla või gaasijaam.


Gaasipaigaldis on gaasitorustike-, ja nendega seotud ehitiste statsionaarselt paigaldatud talitluslik süsteem. Gaasipaigaldise osaks on ka sellele paigaldatud ohutus- juhtimis-, mõõte- ja reguleerimise seadmed.

Gaasiseadme turujärelevalve


Turul olevad gaasiseadmed ei tohi ohustada inimeste tervist ja turvalisust, kui need on valmistatud ja paigaldatud nõuetekohaselt, neid hooldatakse regulaarselt vastavalt tootja juhistele ning kasutatakse ettenähtud otstarbel.

Tootja või turule laskja peab tagama, et turule lastavad gaasiseadmed on ohutud ning vastavad toote nõuetele vastavuse seaduse ja selle alamaktide nõuetele.

TJA pädevusse kuulub turule lastud võimaliku ohtliku gaasiseadme levitamise ja kasutamise peatamine ajaks, mis on vajalik selle nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Kui ekspertiis näitab, et gaasiseade ei vasta nõuetele, siis on TJA-l õigus nõuda gaasiseadme turult kõrvaldamist.