Gaasiseadme teabega varustamine

Kõik turule lastud gaasiseadmed peavad olema varustatud:

 

 • eestikeelsete paigaldajale mõeldud tehniliste juhistega
 • eestikeelsete kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhenditega
 • asjakohaste eestikeelsete hoiatusmärgistega, mis peavad olema ka pakendil
 • vastavusmärgiga (CE-märgiga)

Paigaldajale mõeldud tehnilised juhised peavad sisaldama kõiki vajalikke paigaldus-, seadistus- ja hooldusjuhendeid, et tagada nende tööde korrektne tegemine ja gaasiseadme ohutu kasutamine.

Tehnilised juhised peavad sisaldama:

 • kasutatava küttegaasi liik
 • kasutatava küttegaasi rõhk
 • põlemiseks vajalik värske õhu hulk
 • värske õhu hulk õhu etteandeks põlemisel
 • värske õhu hulk, mis on vajalik, et vältida põlemata küttegaasi segude tekkimist ohtlikus koguses, kui seade ei ole varustatud eriseadmega
 • põlemissaaduste hajutamiseks vajalikud tingimused
 • puhurpõleti ja sellise puhurpõletiga varustamiseks ettenähtud küttekeha omadused ning nõuded kokkupanemisele, aitamaks kaasa valmis gaasiseadmele kehtestatud nõuetele vastavuse saavutamisele, ja kui see on asjakohane, ka tootja poolt soovitatavate koostekombinatsioonide loetelu

Kui tootja ei ole määranud nõudeid ventilatsioonile, siis normaalse ventilatsiooniga ruumides võib ilma lisameetmete rakendamiseta paigaldada gaasiseadmeid, kui tarvitite koguvõimsus on väiksem kui 0,25 kW/m3.

Kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhendid peavad sisaldama kogu infot, mida on vaja seadme ohutu kasutamise tagamiseks. Eriti tuleb tähelepanu pöörata kasutuspiirangutele.

Vastavusmärk ehk CE-märgis:


Vastavusmärk on tootja või importija garantii, et toode vastab kõikidele olulistele gaasiseadmeid puudutavatele ja vajadusel ka teistele ohutusnõuetele.

Vastavusmärk ja selle andmed tuleb paigaldada nähtavalt, kergesti loetavalt ja püsivalt gaasiseadmele või sellele kinnitatud andmeplaadile.

Vajadusel võib vastavusmärgile lisada gaasiseadme paigaldamiseks vajalikku infot.

Turujärelevalvet tegeval ametiisikul on õigus nõuda gaasiseadme tootja väljastatud kirjalikku vastavusdeklaratsiooni ja volitatud asutuse väljastatud kirjalikku vastavussertifikaati.

Vastavusmärgi andmed:

 • vastavusmärgile peab järgnema toodangu kontrollimisega seotud teavitatud asutuse registreeringunumber
 • tootja nimi või identifitseerimist võimaldav tähis
 • gaasiseadme nimetus
 • kui see on asjakohane, siis elektritoite tüüp
 • gaasiseadme kategooria
 • vastavusmärgise kinnitamise aasta kaks viimast numbrit