Gaasiseadmed ja -paigaldised

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb järelevalvet küttegaasi (maagaas, vedelgaas, biogaas, tehisgaas) gaasiseadmete ja gaasipaigaldiste kasutusele võtmisele, kasutamisele, gaasitööle (projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, remontimine), korrashoiule, kaitsevööndis tegutsemisele, turule laskmisele ja auditile kehtestatud nõuete järgimise üle.


Gaasipaigaldise kasutuskontrolliga kontrollime, kas gaasipaigaldis vastab ohutusnõuetele ning kas on läbi viidud seadusega ette nähtud audit ja nõutaval juhul määratud nõuete täitmist korraldav isik ehk kasutamise järelevaataja.

Samuti teeme Eestis müügil olevate gaasiseadmete (gaasipliidid, gaasiveesoojendid, gaasil töötavad katlad jt) nõuetekohasuse järelevalvet, millega kontrollime seadme ja selle märgistuse nõuetekohasust ning eestikeelsete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite olemasolu.

Gaasitööde tegijate ja gaasipaigaldiste ehitajate puhul kontrollime majandustegevuse registri registreeringu olemasolu ning personali pädevust ja nende tegevuse nõuetekohasust.