Elektromagnetiline ühilduvus

Elektromagnetiline häiring on elektromagnetiline nähtus, mis võib halvendada elektriseadme ja -paigaldise toimimist. Elektromagnetiline häiring võib olla elektromagnetiline müra, soovimatu signaal või levikeskkonna muutumine.


Elektromagnetiline keskkond on kõik teatavas kohas täheldatavad elektromagnetilised nähud.

Elektromagnetiline ühilduvus on elektriseadme või -paigaldise võime toimida rahuldavalt elektromagnetilises keskkonnas, tekitamata vastuvõetamatuid elektromagnetilisi häiringuid teistele selles keskkonnas asuvatele seadmetele.

Häiringukindlus on elektriseadme või -paigaldise võime toimida ettenähtud viisil talitluse kvaliteedi halvenemiseta elektromagnetilise häire korral.

Elektriseade ja -paigaldis peab olema tehnika taset arvestades kavandatud ning valmistatud nii, et selle ettenähtud otstarbel kasutamisel on tagatud, et:

 

  • tekitatavad elektromagnetilised häiringud ei ületa taset, millest kõrgema taseme korral ei saa raadio- ja telekommunikatsiooniseadmed või teised elektriseadmed või -paigaldised talitleda ettenähtud viisil
  • neil oleks eesmärgipärasel kasutamisel eeldatava elektromagnetilise häiringu kindlus, mis võimaldab neil talitleda ilma eesmärgipärase kasutamise kvaliteedi vastuvõetamatu halvenemiseta

Nendest nõuetest tulenevalt ehitatakse elektripaigaldis hea inseneritava järgi. See hea inseneritava dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb hoida kättesaadavana kogu elektripaigaldise eluea vältel.
Elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid ei kohaldata elektriseadmele ja -paigaldisele, mille puhul need nõuded tulenevad mõnest muust õigusaktist.