Elektripaigaldised

Elektripaigaldis on ehitisse kohtkindlalt paigaldatud kaitseaparatuuri, juhtmete, lülitite, pistikupesade, valgustite jne kogum. Elektripaigaldise kasutamisel ja seal elektritöö tegemisel tuleb tagada ohutus.


Elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui:

  • paigaldis vastab nõuetele ja on tehniliselt korras
  • paigaldis on varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega
  • ettenähtud juhul on tehtud audit, mille tulemuste põhjal on seade tehniliselt korras ja seadme ohutu

Elektripaigaldise nõuetele vastavuse eest vastutavad nii elektripaigaldise omanik kui ka valdaja.


Elektripaigaldise kasutamisel tuleb tagada, et:

  • paigaldise nõuetekohaseks kasutamiseks ja korrashoiuks on loodud vajalikud tingimused
  • paigaldisega kokku puutuvatele isikutele peab olema teatavaks ja kättesaadavaks tehtud asjakohane teave
  • paigaldise kasutamine peatatakse, kui ilmneb vahetu oht
  • paigaldise kasutamise ja korrashoiu (käidu) nõudeid täidetakse
  • ettenähtud juhtudel on määratud paigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik ehk kasutamise järelevaataja
  • ettenähtud juhul on tehtud audit