Riiklik ehitisregister

Ehitisregistri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta.


Ehitisregister on kõigile vabalt kasutatav ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel. Ehitisregister asub aadressil www.ehr.ee

Ehitisregistri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Registrisse kantakse ehitise tehnilised andmed ning dokumentatsioon (nt ehitise andmed, asukoha andmed, ehitamise andmed, ehitise auditi andmed, ehitise hooldusjuhend, andmed ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste ning projekteerimistingimuste, teatiste, lubade ja ettekirjutuste kohta, riikliku järelevalve andmed ja energiamärgise andmed).

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks.


Korrastamisega kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Hoone ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja hoone koordinaadid. Saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus, mida teeb kohalik omavalitsus.

Ehitiste kontrollimisega selgitatakse eelkõige välja ehitise ehitamise õiguslik alus, ehitise ehitisealune pind, ehitise kasutamise otstarve, ehitise ehitamise aeg, vajaduse korral ehitise varasema ümberehitamise, laiendamise või lammutamisega seonduv teave ning vajaduse korral eluruumide loendusega seonduvad andmed.